Pontydd i Waith

Prosiect cyffrous iawn yw Pontydd i Waith 2 ar gyfer pobl Dde Ddwyrain Cymru sydd wedi’i gyllido gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

Ble mae’r prosiect ar gael?

Ardaloedd y pum Awdurdod Lleol; Torfaen (Prif Noddwr), Caerffili, Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin Blaenau Gwent, Pen-y-bont a Merthyr Tudful wedi ymuno a'i gilydd i ddatblygu a rhedeg yn strategol Pontydd i Waith 2.

Pwy mae’r prosiect ar gyfer?

Mae’r prosiect ar gael i drigolion sy’n economaidd anweithgar neu'n ddi-waith tymor hir sydd ddim yn byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac sy’n 25 oed neu drosodd.

Beth mae’r prosiect yn ei gynnig?

Mae’n darparu hwb i unigolion a chyfleoedd i wella sgiliau yn y meysydd y mae galw gan gyflogwyr.  Y nod yw helpu dros 500 o bobl yng Nghaerffili i mewn i gyflogaeth gynaliadwy erbyn mis Ionawr 2018.

  • Gweithio ar sail unigol gyda swyddogion cymorth cyflogaeth i anelu at yrfa a ddewiswyd.  Cymorth gyda chwilio am swyddi, ysgrifennu CV a sgiliau cyflwyno personol i helpu chi i lwyddo mewn cyfweliadau
  • Cyrsiau galwedigaethol am ddim megis hylendid bwyd, cymorth cyntaf, sgiliau iechyd a diogelwch a sgiliau trosglwyddadwy megis llythrennedd a rhifedd, magu hyder, TG a chymwysterau ffurfiol.
  • Cymorth ychwanegol ar gyfer y rheiny sy'n wynebu rhwystrau i weithio, megis cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar waith, anghenion gofal plant a chludiant.

Pam mae’r prosiect yn bwysig?

Mae'r sefyllfa economaidd bresennol yn y DU yn gwneud dod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy yn llawer llymach.  Mae Pontydd i Waith 2 yn gweithio mewn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru lle mae diweithdra eisoes yn uchel.  Mae helpu pobl i symud o anweithgarwch economaidd i waith yn gallu bod yn broses hir gyda llawer o ymyriadau sydd eu hangen ar gyfer pob unigolyn.

Mae partneriaid y prosiect yn bwriadu defnyddio arian Ewropeaidd y cylch hwn i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl yn y rhanbarth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Liz Goodwin ar 01495 237921 neu e-bostiwch pontyddiwaith@caerffili.gov.uk.