Goleuadau Stryd a rhoi gwybod am oleuadau stryd diffygiol

Mae goleuadau stryd yn helpu ffyrdd a llwybrau troed i gael eu defnyddio'n ddiogel. Rydym yn gyfrifol am gynnal dros 27,000 o oleuadau stryd.

Rydym yn annog adroddiadau gan y cyhoedd ynghylch diffygion a phroblemau i'n helpu ni i drefnu i atgyweiriadau gael eu cynnal.

Rhoi gwybod am oleuadau stryd diffygiol

Yn anffodus, er bod archwiliadau rheolaidd yn cael eu cynnal, mae’n anochel bod problemau’n codi o bryd i’w gilydd gyda’n goleuadau stryd. Os byddwch yn dod ar draws golau stryd diffygiol, rhowch wybod i ni.

Er mwyn ein helpu i ymdrin â’r broblem cyn gynted ag sy’n bosibl, byddai’n ddefnyddiol pe baech yn gallu rhoi gwybod i ni beth yw rhif colofn y golau stryd, enw’r ffordd ac union leoliad y golau.

Fel arall, ffoniwch dîm gofal cwsmer yr adran briffyrdd.

Faint o amser y bydd y gwaith atgyweirio’n ei gymryd?

Mae’n ofynnol i’n contractwr, Centre Great Ltd atgyweirio diffygion yn unol â’r amserlenni canlynol:

  • Bydd difrod damweiniol lle mae golau stryd yn cael ei ystyried yn anniogel neu lle mae gwifrau trydan agored, yn cael eu hatgyweirio o fewn dwy awr o gael eu hysbysu
  • Namau sengl o fewn pedwar diwrnod gwaith ar ôl eu hysbysu - Gweler Cwestiynau Cyffredin.
  • Namau adran sy'n effeithio ar fwy na dwy lamp yn olynol mewn ardal o fewn dau ddiwrnod gwaith o gael eu hysbysu

Cwestiynau cyffredin am Oleuo rhannol yn ystod y nos a gwaith trosi LED

Cefnogodd yr aelodau'r cynnig i drosi holl lampau stryd y fwrdeistref sirol i Ddeuodau Allyrru Golau (LED) a gweithredu goleuadau rhan amser yn ystod y nos (rhwng hanner nos a 5.30am) ar draws y fwrdeistref sirol, ac eithrio wrth ymyl cyffyrdd ac yng nghanol trefi mawr. 

Dechreuodd y rhaglen ar ddechrau mis Ebrill 2019 a bydd yn parhau ar sail ward fesul ward am gyfnod o tua dwy flynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth yn angenrheidiol cymryd y penderfyniad y byddwn yn derbyn y math LED newydd yn lle'r lampau pan fyddwn yn derbyn cais am nam unigol. Bydd y dull hwn o weithio yn atal arian trethdalwyr rhag cael ei wario ar atgyweiriadau ac yna dileu'r offer hwnnw'n fuan. Er y gall rhai cwsmeriaid gael oedi cyn i’w golau stryd ddychwelyd i weithio, oherwydd bod y lampau’n newid oherwydd namau yn annibynnol ar y cynllun ehangach, byddwn yn ymdrechu i gadw'r oedi hwn mor isel â phosibl. 

A all Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddiffodd goleuadau yn gyfreithiol?

Nid oes gofyniad statudol ar awdurdodau lleol yn y Deyrnas Unedig i ddarparu goleuadau cyhoeddus.  Yng Nghymru a Lloegr, mae Deddf Priffyrdd 1980 yn rhoi pŵer i Awdurdod Priffyrdd ddarparu goleuadau ar gyfer unrhyw briffordd neu briffordd arfaethedig sydd o dan eu cyfrifoldeb.  Mae gan Awdurdodau Priffyrdd ddyletswydd gofal i ddefnyddwyr ffyrdd, ond nid yw hyn yn awgrymu unrhyw ddyletswydd ar yr Awdurdod Priffyrdd i gadw'r goleuadau stryd yn weithredol. 

Pam na allwch chi ddiffodd bob yn ail olau yn unig? (1 ym mhob 2)

Ystyriwyd hyn ond ni fydd yn galluogi'r cyngor i gyflawni ei amcanion o ran deilio â chynnydd mewn costau ynni ac arbedion lleihau carbon. Byddai hefyd yn golygu llawer o amrywiadau yn lefel y goleuo stryd, ac nid yw hyn yn cael ei ystyried yn briodol ar gyfer defnyddwyr priffyrdd.

A allaf dalu i gadw'r golau stryd ymlaen y tu allan i fy nhŷ?

Na allwch. Mae goleuo am ran o’r nos i helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gyflawni arbedion ynni goleuadau stryd sy'n cyfrannu at y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ac yn lliniaru cynnydd mewn costau ynni ac arbedion lleihau carbon. Mae'r gostyngiad mewn allyriadau carbon yn ymrwymiad i atal bygythiad hirdymor newid yn yr hinsawdd ac y mae lleihau ynni yn chwarae rhan allweddol yn hynny.

Bydd yr arbedion ynni goleuadau stryd yn cyfrannu at Amcan Llesiant 4 yr awdurdod: Amcan Llesiant 4 – Hyrwyddo system gludiant fodern, integredig a chynaliadwy sy'n cynyddu cyfleoedd, yn hyrwyddo ffyniant, ac yn lleihau'r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd.

A fyddaf yn cael gostyngiad yn fy Nhreth y Cyngor?

Mae treth y cyngor yn gymysgedd o dreth sy'n seiliedig ar eiddo a threth sy'n seiliedig ar bobl ac mae’n cynnwys elfennau ar gyfer holl wasanaethau'r cyngor; mae'n dreth gyfunol, sy'n daladwy yn ei chyfanrwydd yn unol â band perthnasol yr eiddo dan sylw, felly nid yw'n bosibl lleihau unrhyw elfen sy'n mynd tuag at dalu am unrhyw wasanaeth penodol.

Pam fy stryd i?

Bydd cyflwyno goleuo am ran o’r nos a throsi LED ym mhob ardal breswyl yn adlewyrchu dull cyson o oleuo strydoedd ar draws bwrdeistref sirol Caerffili.

Beth fydd yn digwydd os oes cynnydd mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd neu lefelau troseddu pan fydd goleuo am ran o’r nos yn weithredol?

Roedd astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain, mewn partneriaeth â Choleg Prifysgol Llundain, yn canolbwyntio ar droseddau sy’n fwy tebygol o ddigwydd yn ystod y nos, gan gynnwys byrgleriaeth, dwyn cerbyd neu o gerbyd, lladrad, trais ac ymosodiad rhywiol. Yn gyffredinol, nid oedd unrhyw dystiolaeth o gysylltiad rhwng lleihau goleuo strydoedd a mwy o droseddu.

Bydd yr holl ffyrdd yr effeithir arnynt gan y newid hwn mewn polisi yn cael eu monitro am gynnydd yn y nifer o ddamweiniau, a phetai unrhyw faterion yn dod i'r amlwg, bydd tîm Diogelwch ar y Ffyrdd y cyngor yn cymryd camau ymchwilio priodol.

Pryd bydd y gwaith yn cael ei wneud yn fy ardal i?

Isod, mae amserlen ddangosol ar gyfer y gwaith a nodir yn ôl ardal. Mae hwn yn ddangosol yn unig, gan y gallai unrhyw nifer o ffactorau, gan gynnwys tywydd garw, effeithio ar y gwaith. Rhagwelir, ar hyn o bryd, y gellid cyflawni tua 200 o addasiadau i LED yr wythnos.

Ward 

Town

Date

IA

Coed Duon

Maw 2020

IB

Trecelyn

Meh 2019

IC

Rhisga

Ebrill 2019

ID

Pengam (Cefn Fforest)

Awst 2020

IE

Penmaen (Argoed)

Ion 2020

IF

Abercarn

Mai 2019

IG

Crymlyn

Gorf 2019

IH

Mynyddislwyn (Ynys-ddu)

Medi 2019

IJ

Pontllan-fraith

Tach 2019

WA

Rhymni (Twyn Carno a Pontlottyn)

Rhag 2020

WB

Abertysswg (Moriah)

Tach2020

WC

Tredegar Newydd

Tach 2020

WD

Fochriw / Deri (Cwm Darren)

Hyd 2020

WE

Aberbargod

Hyd 2020

WF

Bargod (Gilfach)

Medi 2020

WG

Tir-y-Berth (Cattwg Sant)

Gorf 2020

WH

Nelson

Gorf 2020

WJ

Ystrad Mynach

May 2020

WK

Maes-y-cwmmer

Meh 2020

WL

Llanbradach

Ebril 2020

WM

Pen-yr-heol

Chwef 2020

WN

Trecenydd (Martins Sant)

Rhag 2019

WP

Abertidwr, Senghenydd (Cwm Aber)

Ebril 2019

WR

Caerffili (Sant Iago)

Hyd 2019

WS

Canol Caerffili (Morgan Jones)

Awst 2019

WT

Dolydd Trefore (Sant Iago)

Gorf 2019

WV

Bedwas

Meh 2019

WX

Machen, Tretomos

Mai 2019

Beth am bobl sy'n rhannol ddall, yn oedrannus neu'n ymgymryd â gwaith sifft?

Nid yw cyflwyno goleuo am ran o’r nos yn seiliedig ar amgylchiadau personol. Dylai'r goleuadau stryd gliriach a mwy penodol a ddarperir gan unedau LED gynorthwyo unigolion â golwg gwael, yn ogystal â helpu i bobl weld pobl sy’n llai abl ar y briffordd neu o'i chwmpas.

A allaf hawlio yn erbyn y cyngor os caf fy anafu yn ystod yr oriau pan na fydd goleuadau stryd yn cael eu goleuo?

Nid oes gofyniad statudol ar awdurdodau lleol yn y Deyrnas Unedig i ddarparu goleuadau cyhoeddus.  Nid yw llawer o ffyrdd a llwybrau wedi'u goleuo o gwbl ac mae angen i ddefnyddwyr priffyrdd addasu eu hymddygiad yn ôl yr amodau cyffredinol.

Beth fydd yn digwydd os bydd cost fy ngherbyd/yswiriant cartref yn cynyddu oherwydd goleuo am ran o’r nos?

Er ei bod yn darparu budd a groesewir yn gyffredinol, nid yw'r system goleuadau stryd wedi'i gosod i ddarparu goleuadau diogelwch neu oleuadau ar gyfer mynediad neu allanfa i eiddo. 

Beth fydd cost y rhaglen waith hon?

Tra bod y pris oddeutu £4.2 miliwn fel cyfanswm i'w weithredu i ddechrau, mae'r cyngor wedi llwyddo i gael cyllid Salix o £4.1 miliwn. Mae Salix yn darparu cyllid di-log i'r sector cyhoeddus er mwyn gwella eu heffeithlonrwydd ynni, lleihau allyriadau carbon a gostwng biliau ynni.

Beth yw'r arbedion ynni tebygol?

Disgwylir i arbedion ynni blwyddyn lawn fod yn £940,000 a 6,884,477KWh gyda 13.66% mewn cynnydd ynni a ragwelir yn y flwyddyn ariannol i ddod.

Pwy wnaeth y penderfyniad i weithredu goleuo am ran o’r nos?

Ystyriwyd adroddiad ar Gynigion Goleuo ac Arbed Ynni yn y Dyfodol gan y Pwyllgor Craffu Adfywio a’r Amgylchedd trawsbleidiol ym mis Hydref 2018. Cymeradwywyd eu hargymhellion mewn cyfarfod y Cabinet yn ystod mis Tachwedd 2018.

Pam na ymgynghorwyd â phreswylwyr?

Cyn gweithredu'r polisi “Lleihau Oriau Gweithredu Goleuadau Stryd” yn 2012, cynhaliwyd ymgynghoriad helaeth gydag awdurdodau lleol cyfagos, y Fforwm Busnes, Cynghorau Cymuned a Thref, Partneriaethau Cymunedol, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, adrannau Cyngor, grwpiau anabledd, Gwasanaethau Brys, Ffordd Menter Sirhywi Cyf., Viewpoint Panel, Western Power Distribution, y Fforwm Ieuenctid ac eraill. 

Gofynnwyd hefyd i breswylwyr gymryd rhan mewn arolwg i benderfynu ar eu hopsiynau arbed ynni dewisol, a oedd yn cynnwys goleuo am ran o’r nos helaeth ledled y Fwrdeistref.

A fydd goleuo am ran o’r nos yn cael eu hadolygu?

Nid oes unrhyw gynlluniau i adolygu egwyddorion goleuo rhannol yn y nos. Dylid nodi y dylid ystyried y cynigion fel ffordd o osgoi costau (yn erbyn defnydd kWh) gan fod costau ynni yn debygol o barhau i godi.

Pryd fydd y goleuo am ran o’r nos yn dechrau yn fy ardal i?

Bydd gosod llusernau LED a goleuo am ran o’r nos yn cael eu cynnal ar yr un pryd, gan ddechrau yn ystod Ebrill 2019 a bwriedir eu cwblhau o fewn 24 mis. Byddwn yn ymdrechu i roi gwybod i breswylwyr pryd y bydd gwaith yn dechrau yn eu hardaloedd.

Pa fwrdeistref sirol arall sydd wedi cyflwyno goleuo am ran o’r nos?

Mae pob awdurdod cyfagos wedi cyflawni gostyngiad yn oriau gweithredu goleuadau stryd.

A oes modd gosod gorchudd ar fy ngoleuni?

Dewiswyd allbwn golau'r llusernau LED i efelychu'r llusernau sodiwm sy'n cael eu disodli, er os edrychir yn uniongyrchol arnynt, mae'n ymddangos bod y llusern yn fwy disglair. Bydd pob cais am orchuddion yn cael eu hystyried ond yn gyffredinol nid oes angen gosod gorchudd neu ‘loures’ ac yn y mwyafrif o achosion bydd CBS Caerffili angen cyfraniad na ellir ei ad-dalu tuag at gost y gwaith hwn o  £50.00 (gan gynnwys TAW).

Sylwer na fydd gosod unrhyw orchudd yn rhoi sylw llawn i'ch pryderon neu'ch disgwyliadau.

Datblygiadau tai newydd a ffyrdd preifat

Datblygwr y safle, ac nid y cyngor, sy’n gyfrifol am osod goleuadau stryd mewn datblygiad tai newydd. Os ydym wedi cytuno i fabwysiadu'r ffordd, mae’n ofynnol i’r datblygwr osod y goleuadau stryd i safon y cytunwyd arni cyn i ni fabwysiadu’r ffordd. Fodd bynnag, ni allwn fynnu bod goleuadau stryd yn cael eu gosod tra bydd y safle’n cael ei ddatblygu.

Nid ni sy’n gyfrifol am oleuadau ar ffyrdd preifat nad ydynt wedi’u mabwysiadu, a rhaid i berchnogion yr eiddo hwnnw wneud eu trefniadau eu hunain i osod goleuadau ar y ffyrdd a’r llwybrau troed.