Elusennau eraill rydym yn cefnogi 

Rydym yn falch i gefnogi nifer o elusennau lleol a chenedlaethol trwy ddigwyddiadau amrywiol rydym yn cynnal yn ystod y flwyddyn.

Diwrnod Trwyn Coch a Sport Relief

Mae Sport Relief yn cael ei gynnal bob dwy flynedd a bydd nôl ar y 18 tan 21 Mawrth 2016. Sport Relief yw pryd mae cyhoedd Prydain gwych yn cadw’n heini a chael hwyl i helpu newid bywydau.

Ewch i wefan Sport Relief am fanylion

Mae Diwrnod Trwyn Coch yn cael ei gynnal bob dwy flynedd a bydd yn cael ei gynnal nesaf yn 2017.

Apêl Pabi'r Lleng Prydeinig Brenhinol

Bob blwyddyn ym mis Hydref, mae’r genedl yn mynegi ei gymorth clir ar gyfer gwaith y Lleng Prydeinig Brenhinol trwy’r Apêl Pabi. Mae pob pabi yn helpu cefnogi Lluoedd Arfog Prydeinig o’r gorffennol a phresennol, a’u teuluoedd. 

Ewch i wefan y Lleng Prydeinig Brenhinol

Cymorth Macmillan Cancer 

Bore Coffi mwyaf y Byd yw digwyddiad codi arian mwyaf Macmillan, lle rydym yn gofyn i bobl ar draws y DU i gynnal bore coffi a chodi arian ar gyfer pobl sy’n byw gyda chancr. Fe wnaethom ymuno â miloedd o bobl ar draws y DU ar 26 Medi 2014 a chodi £1,590.42. Bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal ar 25 Medi 2015.

Ewch i wefan MacMillan am fanylion neu i roi arian.

Fashion for Food Exchange

Cwpwl o weithiau'r flwyddyn, mae ein staff yn rhoi eitemau bwyd i gefnogi banciau bwyd yn y fwrdeistref sirol. Yn gyfnewid am hyn, maent yn gallu gwisgo gwisg eu hun am y diwrnod.

Mae nifer o fanciau bwyd wedi cael eu sefydlu ar draws bwrdeistref sirol Caerffili o dan ymbarél sefydliad cenedlaethol o’r enw Trustle Trust, i gasglu a dosbarthu bwyd i deuluoedd sydd mewn angen ac mewn argyfwng. Mae banciau bwyd lleol yn cael ei gweithredu yn Rhisga, Pontllan-fraith a Thredegar Newydd.

Am wybodaeth bellach am yr elusen, ewch i  wefan Trussell Trust.

Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang o Gam-drin Pobl Hŷn 

Mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang o Gam-drin Pobl Hŷn yn digwydd bob blwyddyn ar 15 Mehefin

Mae amdanom i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i ddod a mwy o gydnabyddiaeth o gamdriniaeth oedolion hŷn lle bynnag maent yn byw ar draws y byd ac i amlygu'r angen am weithrediad addas. Bob blwyddyn, rydym yn cefnogi Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang o Gam-drin Pobl Hŷn lle mae staff yn gwneud ystod o weithgareddau a heriau i helpu codi arian.

Am wybodaeth bellach am yr elusen, cysylltwch â Chydlynydd Diogelu Oedolion Archolledig ar 01443 864489.

Cysylltwch â ni