Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Dogfen statudol yw hon o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011, ac mae’n gynllun pedair blynedd sy'n esbonio mewn termau syml yr hyn y mae pob un o'r materion cydraddoldeb yn eu golygu ac o dan ba ddeddfwriaeth ehangach y mae gennym gyfrifoldebau fel cyngor. Mae hefyd yn ymdrin â'r hyn y mae termau fel "gwahaniaethu" neu "erledigaeth" yn eu golygu.

O 2016 dyma hefyd ble mae’r cyngor wedi mewnosod ei ymrwymiad i’r Safonau Iaith Gymraeg o dan Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 (PDF)

Mae'n ofynnol hefyd i ni baratoi a chyhoeddi adroddiad blynyddol bob blwyddyn yn nodi cynnydd ar draws pob agwedd o'n gwaith cydraddoldeb..

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2018 (PDF)

Datganiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2018

O dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017, mae'n ofynnol i bob sefydliad a restrir yn Atodlen 2 i'r rheoliadau sy'n cyflogi dros 250 o weithwyr adrodd yn flynyddol ar eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau. 

Bydd angen i sefydliadau eraill yn y sectorau preifat a gwirfoddol gyda 250 neu fwy o weithwyr gydymffurfio â Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau) 2017.

Datganiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2018 (PDF)

O dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, mae'n ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i gyhoeddi gwybodaeth gyflogaeth yn flynyddol a'i chyflwyno ar gyfer pob un o'r gwahanol nodweddion gwarchodedig. Isod mae dolen i'r wybodaeth gyflogaeth flynyddol ar gyfer 2017-2018:

Wybodaeth Gyflogaeth Flynyddol Ar Gyfer 2017-2018 (Taenlen OpenDocument)
 
Cysylltwch â ni