Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Daeth y Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2016 ac mae’n golygu bod yn rhaid i gynghorau ddarparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau yn y ffordd mae’r Ddeddf yn ei nodi. 

Mae’r Ddeddf yn rhoi i unigolion a’u gofalwyr fwy o lais ynghylch y gofal a chymorth maent yn eu cael. I’ch cynorthwyo chi i gyflawni llesiant, byddwch chi neu eich teulu neu ofalwr yn gwneud penderfyniadau ynghylch eich gofal a chymorth, mewn partneriaeth gyfartal â’r gweithwyr proffesiynol. I’ch helpu i wneud hynny, byddwch yn gallu cyrchu’n rhwydd wybodaeth a chyngor am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi.

Bydd proses asesu newydd ar gyfer gofal a chymorth yn cael ei seilio ar yr hyn sy’n bwysig i chi fel unigolyn. Bydd yn ystyried eich cryfderau personol a’r cymorth sydd ar gael gan eich teulu, eich ffrindiau ac eraill yn y gymuned.

Mae’r Ddeddf yn canolbwyntio ar helpu pobl i aros yn iach, i’w gwarchod rhag niwed, i fod mor annibynnol â phosibl ac i gael eu cynorthwyo yn y gymuned leol a chanddi. 

Mae ganddi bum egwyddor:

  • Hybu Llesiant: Gweithio gyda chi i ddeall yr hyn sy’n bwysig i chi a’ch helpu chi i gyflawni’r hyn sy’n bwysig i’ch llesiant
  • Llais a rheolaeth: Eich gwneud yn ganolog i’ch gofal; rhoi llais ichi yn y broses o wneud penderfyniadau ynghylch eich bywyd a rheolaeth dros gyflawni’n canlyniadau sy’n bwysig i chi.
  • Atal ac ymyrraeth gynnar: cynyddu gwasanaethau atal yn y gymuned i’ch helpu chi i gadw’n iach ac i’n helpu ni i wybod pryd mae arnoch angen cymorth ychwanegol i atal problemau rhag troi’n ddifrifol.
  • Cydgynhyrchu: Darparu cyfleoedd i chi gael eich cynnwys yn y ffordd y caiff eich gofal a’ch cymorth eu darparu.
  • Cydweithio: Gweithio partneriaethol cadarn rhwng y gwahanol sefydliadau a phobl sy’n eich cynorthwyo, gan eich helpu i fyw’r bywyd rydych yn ei ddewis am gyfnod hirach.

Mae’r fideo 'Mae'r hyn sy'n bwysig i chi yn bwysig i ni, hefyd' yn rhoi ichi gipolwg defnyddiol ar y Ddeddf, sut mae’n gweithio a sut y bydd yn effeithio arnoch. 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) trwy glicio ar y dolenni canlynol:

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gan  Fran O'Hara ar Vimeo.