News Centre

Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019/20 wedi ei chymeradwyo

Postiwyd ar : 22 Chwe 2019

Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019/20 wedi ei chymeradwyo
Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019/20 wedi ei chymeradwyo

Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer y flwyddyn i ddod (2019/2020) - a oedd yn cynnwys ailystyried nifer o gynigion arbedion yn dilyn adborth gan drigolion.
       
Roedd yr adroddiad cyllideb yn cynnwys gofyniad am arbedion o bron i £14 miliwn ar gyfer 2019/20. Roedd cyfres o gynigion o £14.6 miliwn yn destun cyfnod o ymgynghori cyhoeddus dros y misoedd diwethaf, gyda chanlyniad setliad ychydig yn well na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru gan ganiatáu rhywfaint o hyblygrwydd i ailystyried rhai o'r cynigion arbedion.
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, y Cyng. Barbara Jones,  "Mae'r rhain mewn gwirionedd yn adegau anodd, ond rydym yn parhau i wneud ein gorau i ddiwallu anghenion a dyheadau ein cymunedau, er gwaethaf yr heriau ariannol enfawr yr ydym yn eu hwynebu. Yn ffodus, diolch i'r gyllideb derfynol a oedd ychydig yn well na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru, cawsom rywfaint o hyblygrwydd i ailystyried rhai o'r arbedion ar y rhestr am y tro, ac ymateb i'r adborth gan ein trigolion.
                     
"Rydym wedi dangos yn eglur bod y cyngor hwn yn barod i wrando ac ymateb yn gadarnhaol i farn y gymuned leol, ac rwy'n siŵr y bydd pawb sy'n pryderu’n croesawu'r ffaith ein bod ni wedi ailystyried nifer o'r cynigion."
 
Mae'r arbedion arfaethedig a fydd yn cael eu gohirio yn cynnwys:

  • Terfynu gwasanaeth Wardeniaid Diogelwch Cymunedol CBSC -  mae'r adroddiad nawr yn argymell gostyngiad i'r tîm o 9 i 6 warden
  • Lleihau gwasanaeth pryd ar glud, 'Meals Direct' -  bydd hyn yn awr yn cael ei ystyried fel rhan o adolygiad ehangach Gwasanaeth Arlwyo'r cyngor.
  • Cau 2 ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi  - bydd y mater yn cael ei ohirio hyd nes y bydd adolygiad gwastraff cynhwysfawr yn dod i ben 
  • Cyflwyno taliadau am drin llygod mawr -  wedi’i ohirio
  • Torri cyllid a chau Canolfannau Cymunedol -  wedi’u gohirio am flwyddyn i ganiatáu cyfnod rhybudd o 12 mis pryd y bydd arian yn cael ei dynnu'n ôl.
  • Tynnu'r arian yn ôl ar gyfer cynlluniau cymunedol fel Llawr Sglefrio Iâ  Bargod a Splash Pad Senghenydd -  wedi'i ohirio am flwyddyn i ganiatáu cyfnod rhybudd o 12 mis pryd y bydd arian yn cael ei dynnu'n ôl.

 
Ychwanegodd y Cyng. Dave Poole,"Mae'n amlwg, o ystyried peth o'r adborth a gawsom, bod ein trigolion yn teimlo bod rhai o'r cynigion yn annerbyniol - fel y gwnaeth fy nghydweithwyr yn y Cabinet a finnau. Yn sicr, ni wnaeth unrhyw un ohonom ddewis i fod mewn gwleidyddiaeth neu wasanaethau cyhoeddus i wneud toriadau. Rydym wedi gwrando, rydym wedi ymateb, ac ar hyn o bryd, rydym yn gallu cymryd nifer o'r arbedion hyn oddi ar y rhestr o arbedion."
 
Fel rhan o osod y gyllideb, cymeradwywyd cynnydd o 6.95% yn nhreth y cyngor ar gyfer 2019/2020 hefyd.
 
Parhaodd y Cyng. Barbara Jones, "Fe wnaethom gytuno yn groes i’r graen â'r cynnydd arfaethedig o 6.95% yn nhreth y cyngor ar gyfer 2019/20, sy'n cyfateb i gynnydd o £1.41 yr wythnos mewn taliadau treth y cyngor yn seiliedig ar eiddo Band D. Nid oedd unrhyw un ohonom eisiau gwneud hyn, ond y gwir trist yw ein bod ni'n wynebu'r anghydfod naill ai i ofyn i drigolion dalu ychydig yn fwy neu i wneud toriadau dyfnach i wasanaethau rheng flaen.
 
"Yn ddiddorol, ar gyfer 2018/19, cafodd Caerffili'r drydydd bil treth y cyngor isaf yng Nghymru ar gyfer eiddo Band D, a hyd yn oed gyda'r cynnydd hwn, bydd trigolion Caerffili yn dal i dalu ymhlith yr isaf yng Nghymru. Dangosodd yr adborth o'n hymgynghoriad cyllideb hefyd, er bod unrhyw gynnydd yn amhoblogaidd, mae yna ddealltwriaeth a derbyniad cyffredinol bod angen inni wneud y penderfyniadau anodd hyn er mwyn diogelu gwasanaethau."
 
Fel rhan o osod y gyllideb, cymeradwyodd y cynghorwyr hefyd ddyraniad o £5 miliwn o gronfeydd wrth gefn y cyngor tuag at arian cyfatebol ysgolion yr unfed ganrif ar hugain  a £1.2 miliwn ar gyfer nifer o gynigion adfywio cyffrous i hybu ffyniant ar draws y fwrdeistref sirol. Fe wnaethon nhw hefyd gymeradwyo rhaglen gyfalaf uchelgeisiol o £14.5 miliwn ar gyfer 2019/20 a fydd yn darparu ystod o fuddion i gymunedau ar draws yr ardal.
 
Ychwanegodd y Cyng Barbara Jones, "Yn anffodus, mae llawer mwy o benderfyniadau anodd ac amhoblogaidd eto i ddod dros y blynyddoedd nesaf, ond mae’n rhaid inni - a byddwn - yn codi i'r her. Byddwn yn parhau i wneud popeth a allwn i amddiffyn ein gwasanaethau rheng flaen, amddiffyn ein cymunedau a diwallu anghenion a dyheadau ein trigolion."
 
Mae adroddiad y cynigion cyllideb llawn ar gyfer 2019/2020 ar gael ar wefan y cyngor: https://democracy.caerphilly.gov.uYmholiadau'r Cyfryngau