News Centre

Cefnogaeth unfrydol i gynllun cyfweld gwarantedig y Lluoedd Arfog

Postiwyd ar : 10 Gor 2019

Cefnogaeth unfrydol i gynllun cyfweld gwarantedig y Lluoedd Arfog
Cefnogaeth unfrydol i gynllun cyfweld gwarantedig y Lluoedd Arfog
Gwarantir cyfweliadau i bobl sy'n gadael y Lluoedd Arfog, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr a'u gwyr/gwragedd ar gyfer swyddi gwag Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf hanfodol, yn y symudiad diweddaraf gan y cyngor i ddangos ei gefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog.
 
Heddiw (dydd Mercher 10 Gorffennaf), cymeradwyodd Aelodau'r Cabinet y cynnig yn unfrydol, a fydd hefyd yn gweld y cyngor yn gweithio gyda'r Bartneriaeth Newid Gyrfa, gwasanaeth recriwtio heb gost i sefydliadau sy'n chwilio am gyn-filwyr brwdfrydig a phrofiadol sy'n gadael y Lluoedd Arfog, wrth recriwtio.
 
Dywedodd y Cyng. Colin Gordon, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol, “Rydym yn gwybod bod y mwyafrif o ymadawyr gwasanaeth yn setlo'n ôl i fywyd sifil yn effeithiol, gan ddefnyddio'r amrywiaeth eang o sgiliau a ddatblygwyd trwy eu hamser yn y Lluoedd Arfog i gael gyrfaoedd llwyddiannus ar ôl gadael y gwasanaethau, ond yn anffodus nid yw hyn yn wir bob amser. Fel cyngor, ac fel llofnodwr balch Cyfamod y Lluoedd Arfog, rydym yn awyddus i ailddatgan ein hymrwymiad a'n cefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog, ac mae gweithredu'r Cynllun Cyfweliad Gwarantedig, lle y bodlonir y meini prawf hanfodol ar gyfer swyddi gwag y cyngor, yn un ffordd rydym yn gallu gwneud hyn”.
 
Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod 385,000 o aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru - sy'n cyfateb i 12% o'r boblogaeth. Gadawodd 14,700 o bobl Luoedd Arfog Rheolaidd y DU yn 2018 ac amcangyfrifir bod tua 3,000 wedi setlo yng Nghymru.
 
Ychwanegodd y Cynghorydd Andrew Whitcombe, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y cyngor, “Mae'r Cynllun Gwarantu Cyfweliad yn dangos cefnogaeth go iawn i gymuned y Lluoedd Arfog, ac yn anrhydeddu ysbryd Cyfamod y Lluoedd Arfog, y mae Caerffili wedi ymrwymo iddo yn 2013.”
 
Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog, a lansiwyd gan Lywodraeth y DU yn 2011, yn gosod disgwyliad ar lofnodwyr y byddant yn sicrhau bod cymuned y Lluoedd Arfog yn cael eu trin yn deg ac nad ydynt o dan anfantais o ganlyniad i'w gwasanaeth. Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw'r sefydliad arweiniol o ran cyflawni Cyfamod y Lluoedd Arfog ar lefel leol, gyda Fforwm Lluoedd Arfog Caerffili, sy'n cynnwys sefydliadau statudol a thrydydd sector, y corff cyflawni.
 
Ar hyn o bryd, mae'r cyngor hefyd yn ddeiliad y lefel Arian ar gyfer y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn, a ddyfernir i gyflogwyr (gan gynnwys awdurdodau lleol) sy'n addo, arddangos neu eirioli cefnogaeth i amddiffyn a chymuned y Lluoedd Arfog, ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.
 
Nid yw'r Cynllun Cyfweld Gwarantedig yn gwarantu penodiad i swydd wag - mae gweithdrefnau dethol yn dal i sicrhau bod yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd yn cael ei benodi.
 
Am fwy o wybodaeth am Gyfamod y Lluoedd Arfog ym mwrdeistref sirol Caerffili, ewch i https://www.caerffili.gov.uk/yLluoeddArfog
 


Tagiau:

Ymholiadau'r Cyfryngau