News Centre

Dathlu yn Ysgol Deri

Postiwyd ar : 17 Meh 2019

Dathlu yn Ysgol Deri
Ysgol Gynradd Deri
Mae Ysgol Gynradd Deri yn dathlu tymor yr haf ar ôl derbyn adroddiad arolygu cadarnhaol a gyhoeddwyd gan Estyn.
 
Arolygwyd yr ysgol gynradd ym Margod gan Estyn ym mis Mawrth a chyhoeddwyd yr adroddiad arolygu'r wythnos diwethaf. Roedd yr 'ysgol fach gyda chalon fawr' yn llawenhau gyda chanfyddiadau'r arolygiad.
 
Mae'r adroddiad o'r arolygiaeth ysgolion yn canmol yr ysgol am ddangos dull llwyddiannus o addysgu ar draws yr ysgol gyfan a meithrin perthynas waith cadarnhaol rhwng disgyblion, athrawon a chynorthwywyr dysgu.
 
Meddai'r adroddiad, "Mae'r pennaeth wedi sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer yr ysgol sy'n canolbwyntio ar gefnogi lles disgyblion a chodi safonau. Mae'r pennaeth, y dirprwy bennaeth ac arweinydd y cyfnod sylfaen yn rhoi cyfeiriad cryf i waith yr ysgol ac yn hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer yr holl staff a'r disgyblion. O ganlyniad, mae bron pob un o'r staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn rhannu gweledigaeth yr ysgol."
 
"Mae'r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys. Mae cwricwlwm ysgol gyfan sydd wedi'i seilio ar bynciau fel 'Tu Hwnt i’r Byd' a 'Cŵl Cymru', yn darparu             cyd-destunau gwerthfawr i ddisgyblion ddatblygu a chymhwyso eu sgiliau mewn sefyllfaoedd go iawn."
 
Dywedodd Paul Hamer, sydd wedi bod yn bennaeth ers mis Tachwedd 2015, 'Rydym yn hynod o falch ac yn hapus gyda'r adroddiad arolygu cadarnhaol, mae'r adroddiad yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad y staff a gwytnwch a brwdfrydedd ein disgyblion."
 
"Mae ein rhieni a'n gofalyddion yn chwarae rhan lawn a chefnogol ym mywyd yr ysgol, maent wedi dathlu gwaith y plant yn llawn. Mae ein llywodraethwyr wedi bod yn rhagweithiol o ran cefnogi a herio'r ysgol."
 
"Mae'n fraint ac anrhydedd i weithio o fewn tîm mor ymroddgar. Yr wyf yn hynod o falch bod yr ysgol wedi'i chydnabod yn haeddiannol mewn ffordd mor gyhoeddus. Mae'r adroddiad arolygu yn rhoi gwir ddarlun o waith yr ysgol gyfan ac yn rhoi delwedd gadarnhaol o’n 'Hysgol Deri sy’n Deulu’.
 
Dywedodd y Cynghorydd Philippa Marsden, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili dros Addysg a Chyflawniad, "Rwyf mor falch bod gwaith caled ac ymroddiad yr ysgol gyfan wedi cael ei adlewyrchu yn yr adroddiad cadarnhaol hwn. Mae sicrhau safon dda ar draws yr holl feysydd arolygu yn gamp anhygoel a dylid eu canmol am eu hymdrechion."


Ymholiadau'r Cyfryngau