News Centre

Datrysiad Hafodyrynys o fewn golwg

Postiwyd ar : 19 Meh 2019

Datrysiad Hafodyrynys o fewn golwg
Mryn Hafodyrynys

Yr wythnos nesaf, gofynnir i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili roi'r golau gwyrdd i gynlluniau a fydd yn mynd i'r afael â materion ansawdd aer hirsefydlog ym Mryn Hafodyrynys.

Os cymeradwyir y cynlluniau, bydd y cyngor yn prynu'r cartrefi yr effeithir arnynt waethaf ar hyd ochr ddeheuol yr A472 ac yn cynnig 150% o werth y farchnad i'w heiddo i berchnogion cartrefi. Yna cynigir y byddai'r eiddo'n cael ei ddymchwel er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â chyfarwyddebau ansawdd aer yn yr amser byrraf posibl.

“Mae’r cyngor bob amser wedi honni y dylem roi buddiant trigolion Hafodyrynys yn gyntaf,” dywedodd Arweinydd y Cyngor, Cyng. Dave Poole. “Mae'r cynnig hwn yn sefyllfa a fydd yn elwa pawb dan sylw ac rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'n ceisiadau am gyllid i roi pecyn ariannol teg i breswylwyr.”

Byddai dymchwel yr eiddo trwy brynu gorfodol yn caniatáu i'r cyngor gyflawni cydymffurfiaeth ansawdd aer yn yr amserlen fyrraf posibl (erbyn 2022).

Dywedodd y Cynghorydd Eluned Stenner, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Diogelwch y Cyhoedd, “Un o brif bryderon y preswylwyr oedd bod prisiad marchnad eu heiddo yn llawer llai na'r hyn a deimlent oedd pris teg i'w galluogi i symud cartref.” 

“Rydym yn cydnabod bod iechyd a lles yn hollbwysig, ond nid ydym am weld unrhyw un o'r trigolion yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r broses prynu gorfodol.”

“Rydym yn croesawu'r cynigion hyn a hoffem ddiolch i'r gymuned am eu cydweithrediad a'u hadborth wrth ein helpu i gyrraedd y ffordd arfaethedig hon ymlaen.”

Bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor ddydd Mercher 26 Mehefin ac mae'n ofynnol i'r awdurdod gyflwyno ei gynllun cymeradwy terfynol i Lywodraeth Cymru erbyn 30 Mehefin 2019.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma http://bit.ly/2Y0ehQ3Ymholiadau'r Cyfryngau