News Centre

Systemau draenio arloesol yn cael eu canmol

Postiwyd ar : 27 Tach 2019

Systemau draenio arloesol yn cael eu canmol

Cafodd peirianwyr draenio medrus Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eu canmol gan arbenigwyr arweiniol o'r maes.

​Dangoswyd dull Systemau Draenio Cynaliadwy ('SuDS'), a ddefnyddir gan yr awdurdod lleol, fel enghraifft disgleiriol i eraill yn y rhifyn diweddaraf o'r cylchgrawn i grefftwyr, 'Waste and Wastewater Treatment (WWT)'. Mae'r clod hwn yn dod ar ôl i'r tîm cael ei enwebu fel "Hyrwyddwyr SuDS" gan grŵp o'r maes o'r enw Susdrain ym mis Gorffennaf.  Mae SuDS yn system arloesol sydd â'r nod o alinio gwaith draenio cyfoes â phrosesau dŵr naturiol.

Ym mis Ionawr 2019, gwnaeth Llywodraeth Cymru SuDS yn ofyniad ar gyfer datblygiadau newydd dros faint penodol ac, ers hynny, mae CBSC wedi bod yn gweithio'n agos gyda datblygwyr ar y prosiectau hyn. 
Dywedodd Prif Beiriannydd Rheoli Perygl Llifogydd y Cyngor, Michele Johnson, wrth y cylchgrawn, "Rydyn ni wedi siarad â phawb sydd wedi cyflwyno cais. Trwy siarad â nhw, rydyn ni'n gallu dangos iddyn nhw fod angen meddwl yn wahanol am reoli dŵr ar safle."

 

Fel rhan o'r broses cyn cyflwyno cais SuDS, gwahoddir i ddatblygwyr eistedd lawr gydag arbenigwyr o dîm y Cyngor a defnyddio technoleg i gynllunio'r ffordd orau o symud ymlaen. Gellir defnyddio'r offer dylunio MDSUDS, gan Innovyze, i gynllunio draenio cynaliadwy'n fanwl ledled y safle, gyda mapiau digidol manwl. Mae'n helpu darganfod lle mae dŵr ffo yn casglu'n naturiol ac yn hwyluso'r broses o gynllunio lle bydd angen strwythurau draenio i'r datblygwr.
Amlygodd y cylchgrawn y ffaith bod datblygwyr yn yr ardal bellach yn cael eu hannog gan y Cyngor i feddwl yn wahanol am sut i reoli dŵr arwynebol. Mae'r erthygl yn nodi, "Caerphilly County Borough Council is making best use of technology to make sure that the benefits of SUDS are delivered in line with legislation and, importantly, in line with the four pillars of SuDS namely water quality, water quantity, biodiversity and amenity." 

Dywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, Aelod Cabinet dros Gynaliadwyedd ac Isadeiledd: Mae’r dull modern a gwyddonol gan arbenigwyr draenio’r Cyngor yn unol â nodau amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae hyn yn sicrhau bod pob datblygiad adeiladu newydd yn cyd-fynd â'n hamgylchedd naturiol hyfryd."Ymholiadau'r Cyfryngau