News Centre

Dirwy i fasnachwr moduron am werthu car peryglus

Postiwyd ar : 12 Tach 2019

Dirwy i fasnachwr moduron am werthu car peryglus
Dyfarnwyd Kristan Thomas, 39 oed o Ferthyr, yn euog o werthu car peryglus wrth fasnachu fel 'Right Buy Motor Company'.

Dyfarnodd Llys Ynadon Casnewydd fod Mr Thomas yn euog o un trosedd dan Reoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 ar 5 Tachwedd 2019, ar ôl iddo wadu cyhuddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ei erbyn.

Ym mis Mawrth 2018 roedd Mr Thomas yn masnachu fel 'Right to Buy Motor Company' yn Nhir-y-berth pan ymatebodd brynwr o Sanclêr, Sir Gaerfyrddin i hysbyseb eBay ar gyfer Mitsubishi Warrior.  Pan ymatebodd y prynwr, a oedd newydd basio'i brawf gyrru, i'r hysbyseb dywedwyd wrtho fod y cerbyd wedi'i werthu ond bod un arall drytach ar gael.

Aeth y prynwr i safle Mr Thomas yn Nhir-y-berth lle gwerthwyd Mitsubishi L200 Warrior â phlât 54 a thystysgrif MOT newydd sbon.  O fewn 5 mis sylweddolodd y prynwr fod cyrydiad difrifol o dan y cerbyd, a dywedodd mecaneg wrtho fod rhai o'r nodweddion methu prawf MOT blaenorol dal yn bresennol a heb eu cywiro.

Gwnaed cwyn i dîm Safonau Masnach y Cyngor a chyflogwyd Archwiliwr Cerbydau Annibynnol i asesu'r cerbyd.  Daeth yr arbenigwr o hyd i gyrydiad eithafol a oedd yn gyson â dirywiad araf, hirsefydlog a fyddai wedi bod yn bresennol pan gafodd y cerbyd ei werthu ym mis Mawrth 2018.  Roedd o'r farn bod y cerbyd mewn cyflwr peryglus a phenderfynodd na ddylai fod wedi'i ddefnyddio ar briffordd gyhoeddus.

Cafodd Mr Thomas ddirwy o £1,000, a gorchmynnwyd iddo dalu gordal o £100, yn ogystal â chostau i Safonau Masnach ac iawndal i brynwr y cerbyd gwerth £4,245.93.

Dywedodd y Cyng. Eluned Stenner, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili dros Ddiogelwch y Cyhoedd, "Roedd y trosedd hwn yn un a allai fod wedi arwain at ganlyniadau trychinebus; nid yn unig ar gyfer defnyddiwr y cerbyd, ond i deithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd.  Rydym yn falch gyda phenderfyniad y Llys a gobeithiwn bydd yn gweithredu fel rhybudd i fasnachwyr eraill."


Ymholiadau'r Cyfryngau