News Centre

Gwasanaeth Ceidwaid i blannu 2000 o goed i gefnogi datganiad Argyfwng Hinsawdd Cyngor Caerffili

Postiwyd ar : 26 Tach 2019

Gwasanaeth Ceidwaid i blannu 2000 o goed i gefnogi datganiad Argyfwng Hinsawdd Cyngor Caerffili
Er mwyn cefnogi addewid newid yn yr hinsawdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, bydd y gwasanaeth ceidwaid yn plannu 450m o berthi newydd mewn pedwar parc cefn gwlad a dwy ysgol leol.

Cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chynulliad Cymru argyfwng newid yn yr hinsawdd nôl ym mis Mehefin 2019 ac mae gwasanaeth ceidwaid y Cyngor wedi penderfynu gwneud rhywbeth amdano gyda chymorth cymunedau lleol.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol y Coed (25 Tachwedd-1 Rhagfyr) bydd 450m o berthi newydd yn cael ei blannu ym Mharc Glan yr Afon, Pwll Pen-y-fan, Parc Penallta, Parc Coetir Bargod, Ysgol Gynradd Ystrad Mynach ac Ysgol Gyfun Bedwas sy'n cyfateb i gyfanswm o 2000 o goed.

Mae coed yn helpu i gael gwared â nwyon tŷ gwydr a charbon deuocsid o'r awyr gan helpu i leihau cynhesu byd-eang. Dros nifer o flynyddoedd mae coed wedi cael eu torri i lawr yng Nghymru gan adael dim ond 16% yn ardaloedd coetir, o'i gymharu â'r mwyafrif o wledydd Ewropeaidd sydd â 30%.

Er mwyn helpu i blannu 2000 o goed, mae'r ceidwaid wedi cael cymorth plant ysgolion lleol o Ty’n-y-Wern, Rhiw Syr Dafydd, Ysgol Penalltau, Santes Gwladys Bargod, Ystrad Mynach ac Ysgol Gyfun Bedwas sydd i gyd yn awyddus i gymryd rhan wrth fynd i'r afael â'r argyfwng cenedlaethol hwn.

Dywedodd Andy Wilkinson, Uwch Geidwad Addysg Amgylcheddol “Mae pawb bellach yn gwbl ymwybodol o’r argyfwng newid yn yr hinsawdd sy’n bygwth ein byd. Felly roeddem am roi cyfle i'r gymuned wneud rhywbeth amdano yma yn y  Fwrdeistref Sirol. Mae'r plant ysgol wedi bod yn anhygoel, gan neidio ar y cyfle i ddechrau creu dyfodol mwy disglair. ”

Dywedodd y Cynghorydd Nigel George, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth “Mae'n wych gweld y disgyblion mor frwdfrydig am gyfrannu at wneud Bwrdeistref Sirol Caerffili yn le glanach, gwyrddach a gwell. Gobeithiaf, drwy wneud hyn, y bydd yn codi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd gan roi cyfle i'r gymuned leol gymryd rhan mewn gwella eu hamgylchedd lleol.”


Ymholiadau'r Cyfryngau