News Centre

Adroddiad yn amlygu cynnydd cadarnhaol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Postiwyd ar : 12 Hyd 2018

Adroddiad yn amlygu cynnydd cadarnhaol y Gwasanaethau Cymdeithasol
 
Cafodd adroddiad o bwys ei gyhoeddi yr wythnos yma. Mae'n amlinellu cynnydd cadarnhaol Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili a'r pwysau cynyddol mae'r Gyfarwyddiaeth wedi eu hwynebu yn ystod y 12 mis diwethaf.
 
Mae'r ddogfen – sef Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 – wedi ei pharatoi gan Dave Street, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, er mwyn darparu crynodeb o ba mor effeithiol mae'r sefydliad yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer ei drigolion.
 
“Mae'r thema allweddol sy'n dod i'r amlwg yn yr adroddiad yn amlygu'r pwysau cynyddol ar y maes gofal cymdeithasol – o safbwynt ariannol ac o safbwynt cymhlethdod yr anghenion,” meddai Dave Street. “Serch hynny, mae hefyd lawer o enghreifftiau o sut mae timau yn y gyfarwyddiaeth gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed, i ddarparu cymorth allweddol ar gyfer y gymuned, ac i hyrwyddo amcanion llesiant ehangach y Cyngor.”
 
Meddai'r Cynghorydd Carl Cuss, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Lles: “Hoffwn i ganmol y Cyfarwyddwr a'r holl staff am y ffordd maen nhw'n darparu gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer diwallu anghenion ein cymuned. Mae'r anghenion hyn yn tyfu o ran eu cymhlethdod, ac mae'r galw am ein gwasanaethau yn cynyddu bob blwyddyn, ond, rydyn ni'n parhau i sicrhau darpariaeth o safon uchel er gwaethaf cyfyngiadau cyllidebol anodd.”
 
“Hoffwn hefyd ddiolch i'n darparwyr, ein gofalwyr a'r gymuned ehangach sydd i gyd yn helpu llywio'r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerffili,” ychwanegodd.
 
Dyma rai o'r materion allweddol sy'n cael eu hamlygu yn yr adroddiad y flwyddyn yma:
 
Cyllideb y Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2017/18 oedd £80 miliwn, ond, er gwaethaf pwysau mawr, bu gorwariant o dim ond 0.2% yn y Gyfarwyddiaeth.
 
Llwyddodd y Cyngor i weithredu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (‘WCCIS’) – sef system Technoleg Gwybodaeth genedlaethol sy'n caniatáu rhannu gwybodaeth ar draws pob un o'r 22 Awdurdod Lleol a'r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.
 
Mae timau Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor wedi cael eu cyfuno yn yr un Gyfarwyddiaeth. Mae cysylltiadau clir rhwng y ddau, ac un o'r heriau mawr wrth i'r boblogaeth heneiddio yw sicrhau bod pobl yn byw mewn llety addas.
 
Mewn rhannau o'r gweithlu gofal cymdeithasol mae recriwtio a chadw staff yn dod yn fwyfwy anodd. Dyma broblem genedlaethol sy'n effeithio ar awdurdodau lleol, felly, mae'r Cyngor yn cymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â'r mater fel un o'i flaenoriaethau.
 


Ymholiadau'r Cyfryngau