News Centre

Mae'r Cabinet yn cytuno ar weledigaeth ar gyfer dyfodol tai yng Nghaerffili

Postiwyd ar : 14 Med 2018

Mae'r Cabinet yn cytuno ar weledigaeth ar gyfer dyfodol tai yng Nghaerffili
Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol tai ym mwrdeistref sirol Caerffili mewn cyfarfod o'r Cabinet yr wythnos hon. Cymeradwyodd yr aelodau gyfres o gynlluniau uchelgeisiol, sydd bellach yn paratoi'r ffordd ar gyfer cyflwyno a datblygu ymhellach portffolio tai'r cyngor dros y blynyddoedd i ddod.

Mae Strategaeth Pum Mlynedd Rheoli Asedau Cartrefi Caerffili yn amlinellu'r dull a gymerir i sicrhau bod ei bortffolio tai yn parhau i ddarparu cartrefi o ansawdd fforddiadwy sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid ar gyfer y  dyfodol.

Mae'r Strategaeth yn cynnwys:
  • Cynlluniau i sicrhau bod cartrefi sy'n eiddo i'r cyngor yn cael eu cynnal i Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ar ôl cwblhau'r rhaglen 2020.
  • Mae hefyd yn cynnwys cynlluniau i sicrhau'r defnydd gorau o eiddo a dderbyniodd addasiadau fel rhan o raglen SATC y cyngor.  Bydd y cartrefi hynny yn cael eu categoreiddio yn seiliedig ar eu hygyrchedd ac yna, lle bynnag y bo’r modd, yn cael eu dyrannu i ddiwallu anghenion penodol tenantiaid posibl.
  •  
  • Cynlluniau i gynnal rhaglen o inswleiddio allanol ar gyfer yr eiddo hynny sydd ag effeithlonrwydd ynni thermol gwael, a drefnwyd i ddechrau yn 2020. Bydd y cyngor hefyd yn dilyn mentrau eraill i wneud y mwyaf o effeithlonrwydd ynni ei gartrefi tenantiaid er mwyn lleihau allyriadau carbon a helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.
  • Mae cynlluniau i wneud y gorau o'r defnydd o asedau presennol, ailfodelu nifer o gynlluniau tai gwarchod, a hefyd cynlluniau i ddatblygu cartrefi cyngor newydd a fyddai'n cefnogi adfywio trefi a chymunedau.

Dywedodd y Cyng. Dave Poole, Arweinydd y Cyngor, "Mae'r ymagwedd strategol hon tuag at ddarparu tai ym mwrdeistref sirol Caerffili y tu hwnt i 2020 yn dangos ein hymrwymiad i barhau i gwrdd â gofynion presennol a dyfodol ein preswylwyr, gan atgyfnerthu rôl allweddol y dull hwn mae'n rhaid iddo chwarae mewn adfywio pellach mewn trefi a chymunedau ar draws ein hardal.
 
“Rydyn ni'n gwneud penderfyniadau o fudd hirdymor ein trigolion, i helpu i sicrhau bod ein cartrefi a'n cymunedau yn parhau'n gryf ac yn wydn ymhell i’r dyfodol."

Ailfodelu cynlluniau tai lloches:
Cytunodd Aelodau'r Cabinet ar gyfres o gynlluniau a fydd yn sicrhau bod llety pobl hŷn ar draws y fwrdeistref sirol yn parhau i ddiwallu anghenion tenantiaid presennol ac yn y dyfodol, yn ogystal â gweithio i fynd i'r afael â materion galw mewn llety tai lloches a llety un person mewn rhai rhannau o’r fwrdeistref sirol.

Bydd y cynigion yn gweld buddsoddiad mawr mewn nifer o gynlluniau'r cyngor, yn ychwanegol at y gwaith gofynnol i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru i wella cyfleusterau i denantiaid yn ogystal ag ailddosbarthu rhai cynlluniau fel eu bod yn cyd-fynd yn well i fodloni'r galw sy'n newid.

Dywedodd y Cyng. Lisa Phipps, Aelod Cabinet Cartrefi a Lleoedd, "Rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu llety sy'n bodloni anghenion a dyheadau ein trigolion - yn awr ac i'r dyfodol. Fodd bynnag, yn bennaf oherwydd oedran, dyluniad ac anghenion newidiol ein cwsmeriaid, mae angen ailfodelu nifer o'n cynlluniau presennol er mwyn eu gwneud yn ddymunol ac yn addas i'r diben ar gyfer ein preswylwyr.

"Bydd y cynlluniau uchelgeisiol hyn yn dod â buddsoddiad enfawr yn ein cynlluniau  pobl hŷn, a helpu i sicrhau y bydd ein llety yn bodloni anghenion ein trigolion am flynyddoedd i ddod."
 
Datblygu tai cyngor newydd:
Cytunodd Aelodau'r Cabinet hefyd ar gynlluniau uchelgeisiol a fydd yn gweld y cyngor yn dechrau datblygu cartrefi cyngor newydd, gyda chefnogaeth buddsoddiad gan Grant Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Mae’r cyngor wedi derbyn dyraniad o dros £1.8 miliwn ar gyfer 2019/20, yn dilyn estyniad o gyllid i awdurdodau lleol.

Bydd astudiaethau dichonolrwydd yn cael eu cynnal ar nifer o safleoedd ledled y fwrdeistref sirol i nodi'r rhai mwyaf addas i'w datblygu. Yn ogystal ag adeiladu cartrefi newydd, bydd y cyngor hefyd yn archwilio opsiynau i gynyddu'r cyflenwad o dai cyngor trwy ddulliau eraill, gan gynnwys prynu eiddo gwag a ddewiswyd.

Dywedodd y Cynghorydd Dave Poole, Arweinydd y Cyngor, "Nid oes cartrefi cyngor newydd wedi'u hadeiladu ym mwrdeistref sirol Caerffili ers 2003, a'r llynedd gwnaethom ymrwymiad i'n trigolion fod datblygiad cartrefi cyngor newydd yn flaenoriaeth allweddol i ni. Dywedasom y llynedd y byddem yn gobeithio bod mewn sefyllfa i fynd â'r flaenoriaeth hon ymlaen erbyn 2020, felly rwy'n falch o ddweud ein bod eisoes yn dechrau cyflawni hyn yn 2018.

"Gydag ymagwedd flaengar, strategol, mae yna lawer o gyfleoedd posib lle gellir gwneud y gorau ohonynt o ran datblygu cartrefi cyngor newydd ar draws ein hardal. Rydym yn anfon neges feiddgar a chlir ein bod wedi ymrwymo i chwarae ein rhan wrth fynd i'r afael â'r argyfwng tai, ac i ni mae hyn yn nodi'r cychwyn cyntaf yn unig."

Mae'r adroddiadau a gytunwyd gan y Cabinet ar weledigaeth y dyfodol ar gyfer tai i'w gweld yn llawn yma: http://www.democracy.caerphilly.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=128&MId=11353&LLL=0


Ymholiadau'r Cyfryngau