News Centre

Opsiynau Hafodyrynys dan ystyriaeth

Postiwyd ar : 24 Med 2018

Opsiynau Hafodyrynys dan ystyriaeth
Mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili wedi cyhoeddi rhestr fer o opsiynau i helpu i fynd i'r afael â phroblemau llygredd aer yn Hafodyrynys.
 
Mae'r cyngor wedi ysgrifennu at drigolion yr ardal yn darparu diweddariad am y gwaith parhaus sy'n cael ei wneud i wella ansawdd aer ar Fryn Hafodyrynys.
 
Yn gynharach eleni, gorchmynnodd Llywodraeth Cymru i'r cyngor gynnal astudiaeth ddichonoldeb i sicrhau cydymffurfiaeth â safon ansawdd aer y cytunwyd arno yn yr amser byrraf posibl. 
 
Bellach mae'n ofynnol i'r cyngor gyflwyno cynllun cychwynnol erbyn 30ain Medi 2018, sy'n cynnwys arfarniad o opsiynau posibl i leihau lefelau nitrogen deuocsid. 
 
Bydd y cynllun hefyd yn cael ei ystyried fel rhan o adroddiad i Gabinet y Cyngor ar 3ydd Hydref. Mae'r adroddiad yn nodi'r opsiynau'n fanwl a hefyd yn rhestru nifer o gynigion na ellir eu priodoli yn seiliedig ar dri maen prawf allweddol (effeithiolrwydd, graddfeydd amser a chyflawnadwyedd) gan ddod â'r rhestr o opsiynau terfynol i lawr o 30 i chwech.
 
Y chwe opsiwn a fydd yn cael ystyriaeth bellach yn y cam nesaf yw:
 
  • Newid amser y signal yng Nghyffordd Crymlyn
  • Nodi'r A472 / B4471 fel cyffordd flaenoriaeth a chyflwyno synhwyrydd ciw tua'r dwyrain
  • Dymchwel anheddau ar ochr ddeheuol yr A472, gan gynnwys Teras Woodside, siopau Woodside a'r Adfa ac adlinio'r ffordd
  • Gwahardd Cerbydau Nwyddau Trwm ar oriau brig
  • Parth Aer Glân / Parth Allyriadau Isel
  • Ardaloedd Ansawdd Aer (addysg ac ati)
 
Dywedodd y Cyng. Eluned Stenner, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Diogelwch y Cyhoedd, "Rwy'n siŵr y bydd trigolion yn croesawu'r newyddion bod cynnydd cadarnhaol yn cael ei wneud i helpu i fynd i'r afael â phroblemau llygredd aer yn Hafodyrynys. Os mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo ein cynllun cychwynnol, bydd y cam nesaf yn cynnwys modelu traffig ac ansawdd aer i benderfynu a yw'r opsiynau'n effeithiol wrth leihau llygredd aer. Byddwn, wrth gwrs, yn hysbysu trigolion a'u diweddaru wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo.”
 
Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyflwyno Cynllun Terfynol i Lywodraeth Cymru erbyn mis Mehefin 2019.
    


Ymholiadau'r Cyfryngau