Cymorth Technegol i Brosiectau’r Sector Gwirfoddol

I gynorthwyo sefydliadau lleol i wneud cynnig am gyllid drwy ddarparu cymorth technegol, er enghraifft, i gynhyrchu arolygon daear, lluniau penseiri, costau ac yn y blaen.

Pwy all wneud cais am grant?

Elusennau a sefydliadau gwirfoddol sy’n ymgymryd â phrosiect cyfalaf.

Sut i ymgeisio

Drwy ffurfl en gais sydd ar gael oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffi li, Uned Polisi, Ty Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG, neu drwy gysylltu â Rheolwraig Datblygu’r Trydydd Sector CBSC, gina.jones@gavowales.org.uk drwy ffonio 01633 241550, neu drwy’r post CMGG, Tyˆ Derwen, Church Road, Casnewydd, De Cymru, NP19 7EJ.

Beth yw lefel y grant sydd ar gael?

Hyd at werth mwyafswm o £4,800 gan gynnwys 20% o TAW. Gwasanaethau Eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffi li fydd y ffynhonnell ddewisol am y cyngor hwn. Nodwch os oes gan unrhyw brosiect broblemau ynghylch y brydles, cysylltwch â’r person sydd wedi nodi isod cyn i chi gysylltu â sefydliad allanol i ymdrin â hwn.

Pa mor aml mae ceisiadau grant yn cael eu hystyried?

Terfynau amser: 30ain Ebrill, 30ain Mehefi n a 30ain bob blwyddyn, yn amodol ar argaeledd y cyllid.

Disgwylir i grwpiau llwyddiannus wario’r arian cyn gynted â phosib, ond yn sicr o fewn y fl wyddyn ariannol. Os yw’r wobr ond yn cael ei wario’n rhannol, bydd y gweddill yn cael ei amsugno yn ôl i’r Gronfa Gymorth Technegol. Ni fydd unrhyw beth yn cael ei gario drosodd i’r fl wyddyn ariannol nesaf.

Cyswllt

Vicki Doyle 01443 866391 or e-bost doylevm@caerphilly.gov.uk.