Cronfa Eglwysi Cymreig

I hybu gweithgareddau’r mudiadau gwirfoddol sydd o les i bobl bwrdeistref sirol Caerffi li ac sy’n cyfoethogi cymunedau lleol.

Pwy all wneud cais am grant?

Cymdeithasau, mudiadau a sefydliadau gwirfoddol cofrestredig sy’n cyfrannu tuag at fywyd cymunedol lleol. Yn ogystal ag eglwysi neu gapeli, mae sefydliadau cymunedol a phrosiectau sy’n seiliedig yn y gymuned yn gymwys am gyllid, dim ond os yw’r prosiectau arfaethedig at ddibenion sy’n fuddiol i’r gymuned, fel y diffinnir gan Gronfa Eglwysi Cymru.

Sut i ymgeisio

Drwy gwblhau ffurfl en gais sydd ar gael oddi wrth Vicki Doyle, Policy Unit, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffi li. Tyˆ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG. Ffôn: 01443 866391. E-bost: doylevm@caerphilly.gov.uk.

Beth yw lefel y grant sydd ar gael?

Cyfanswm yr incwm blynyddol ar gyfer y gronfa yw tua £61,600. Mae grantiau ar gyfer cynlluniau cyfalaf yn unig.  Mae benthyciadau ar gael hyd at £25,000. Gall ceisiadau sy'n bodloni'r meini prawf ac sy'n costio £5,000 neu lai gael eu hariannu'n llawn â grant. Ar gyfer prosiectau sy'n costio dros £5,000, mae grantiau hyd at yr uchafswm ar gael.

Pa mor aml mae ceisiadau grant yn cael eu hystyried?

Applications can be submitted at any time and are assessed on a monthly basis.