Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae Cynnig Gofal Plant newydd Llywodraeth Cymru nawr ar gael ledled y Fwrdeistref Sirol a gallai ddod ag arbedion ariannol enfawr i rieni cymwys sy'n gweithio 16 awr neu'n fwy yr wythnos.

O'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3r oed, gallai plant fod â hawl i gael 20 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth. Mae hyn yn ychwanegol i’r 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen rhan-amser a hyd at 30 awr o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gallai rhieni dderbyn yr arian nes y cynigir lle addysg amser llawn iddynt, fel arfer y mis Medi ar ôl pedwerydd pen-blwydd eu plentyn, sy'n bosib arbed teuluoedd hyd at tua £4,725 y flwyddyn.

Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys i dderbyn gofal plant am ddim, rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu’n 4 oed ac yn gallu cael mynediad i addysg ran amser
  • Rydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili 

Ac:

  • Rydych yn gweithio 16 awr yr wythnos neu fwy, neu
  • Rydych yn ennill yr hyn sy'n cyfateb i o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu gyflog isafswm cenedlaethol?, neu
  • Rydych yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

Pryd i wneud cais?

Os yw'n gymwys, gallai'ch plentyn gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant o'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd/ei phen-blwydd yn dair oed. Sylwch, ar gyfer y plant hynny sy'n gymwys ar gyfer tymor yr haf, y dyddiad cau yw naill ai 31 Mawrth neu Ddydd Gwener y Groglith, pa un bynnag sydd hwyraf.

Dyddiad Geni y Plentyn Pryd allaf wneud cais? * Sylwch nad oes dyddiadau cau Pryd all fy mhlentyn gael mynediad at y Cynnig Gofal Plant? * nodwch, dim ond ar ôl cael cadarnhad bod prosesau’r Ffurflen Gais a’r Ffurflen Lleoli Plant Unigol wedi’u cwblhau y bydd y cyllid yn cychwyn. Nid yw'r taliad yn cael ei ôl ddyddio i ddechrau'r tymor
1 Medi 2015 i 31 Rhagfyr 2015 Gwnewch gais nawr! Tymor y Gwanwyn 2019 (7 Ionawr 2019 tan 30 Awst 2020)
1 Ionawr 2016 i 19 Ebrill 2016 Gwnewch gais nawr! Tymor yr Haf 2019 (29 Ebrill 2019 tan 30 Awst 2020
20 Ebrill 2016 tan 31 Awst 2016 Gwnewch gais nawr! Tymor yr Hydref 2019 (2 Medi 2019 tan 30 Awst 2020)
1 Medi 2016 i 31 Rhagfyr 2016 Gwnewch gais nawr! Tymor y Gwanwyn 2020 (6 Ionawr 2020 tan 29 Awst 2021)
1 Ionawr 2017 i 10 Ebrill 2017 Gwnewch gais nawr! Tymor yr Haf 2020 (20 Ebrill 2020 tan 29 Awst 2021)
11 Ebrill 2017 i 31 Awst 2017 25/05/2020 Tymor yr Hydref 2020 (1 Medi 2020 tan 29 Awst 2021)
1 Medi 2017 i 31 Rhagfyr 2017 26/10/2020 Tymor y Gwanwyn 2021 (4 Ionawr 2021 tan Awst 2022)

Am ddyddiadau tymor ysgol, ewch i: https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/Schools,-term-dates-and-closures?lang=cy-gb

Sut i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a'i hanfon yn ôl atom. Yna, byddwn yn gwirio eich cymhwysedd ac yn ysgrifennu atoch i gadarnhau a ydych yn gymwys.

Am fwy o wybodaeth ar y broses o wneud cais am Gynnig Gofal Plant i Gymru, cliciwch ar y ddolen isod:

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i gael gwybod pa ofal plant sydd ar gael, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili ar 01443 863232 neu e-bostiwch ggid@caerffili.gov.uk neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni