Gweithio ym maes gofal plant

Mae gyrfa ym maes gofal plant yn rhoi llawer o foddhad. Ein nod yw sicrhau lefel ddigonol o weithwyr gofal plant cymwys ac wedi’u hyfforddi i lefel uchel. Mae’r sgiliau sydd gan staff gofal plant ac ansawdd eu gwaith yn gwneud gwahaniaeth mawr i brofiadau dysgu a datblygu’r plant. Drwy ymchwil rydym yn gwybod bod gofal plant o ansawdd da, yn enwedig ym mlynyddoedd cynnar plentyn, yn cael effaith gadarnhaol.

Mae Gwasanaeth Datblygu Gweithlu Blynyddoedd Cynnar Caerffili yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth ariannol ar gyfer cyfleoedd hyfforddi gofal plant a gyrfaoedd yn y sector gofal plant.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

  • Hyfforddiant statudol a rheoleiddiol
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Cymwysterau Cenedlaethol

Edrychwch ar ‘gylch y teulu’ – gweithio ym maes gofal plant a chwarae i gael gwybod mwy am weithio ym maes gofal plant, sefydliadau a all eich cefnogi, eich helpu i sefydlu eich busnes gofal plant eich hun, colegau, addysg i oedolion, cyrsiau yn y gymuned leol a phrosiectau i gefnogi pobl i fynd yn ôl i’r gwaith. Mae gwybodaeth hefyd yn ein taflen gweithio ym maes gofal plant.

Cymwysterau blynyddoedd cynnar a gofal plant

Rydym yn cynnig cymorth i unigolion sy’n dymuno ennill rhai cymwysterau blynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n rhan o ‘Restr Cymwysterau Gofynnol er mwyn gweithio yn y Sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru’ Cyngor Gofal Cymru (mae rhai telerau ac amodau)

Rydym hefyd yn cynnig rhaglen hyfforddi ‘Rheoleiddiol’ a ‘Datblygiad Proffesiynol Parhaus’ â chymhorthdal i’r rheini sydd eisoes yn gweithio ym maes gofal plant ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.childcareincaerphilly.org.uk.

Efallai eich bod yn gymwys i dderbyn rhywfaint o gymorth ariannol os ydych:-

  • Yn byw ym mwrdeistref sirol Caerffili ac nad ydych yn gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, gofal plant neu waith chwarae ar hyn o bryd.
  • Yn gweithio ym mwrdeistref sirol Caerffili mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, gofal plant neu waith chwarae.
  • Yn byw ym mwrdeistref sirol Caerffili ac yn gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, gofal plant neu waith chwarae.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Claire Williams, Swyddog Datblygu Gofal Plant ar 02920 760769 neu drwy e-bost i flyingstart@caerphilly.gov.uk.

Mae mwy o wybodaeth am ddatblygu’r gweithlu ar gael ar wefan Blynyddoedd Cynnar Caerffili.

Dolenni defnyddiol

Cynllun Blynyddoedd Cynnar Iach Caerffili (PDF)
Rheoliadau a Safonau Gofynnol
Blynyddoedd Cynnar Caerffili
Y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar (PACEY)
Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol 
Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd 
Meithrin
Menter Caerffili
Clybiau Plant Cymru

Cysylltwch â ni