Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

Mae angen help ar bawb weithiau.....

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth neu gyngor ar bethau sy’n effeithio ar eich teulu? Pethau fel dod o hyd i ofal plant lleol a thalu amdano, gwasanaethau cefnogi teuluoedd neu weithgareddau hamdden i’r teulu cyfan ond does gennych chi ddim syniad ble i ddechrau? Rydych wedi dod i’r lle iawn.

Rydym yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor diduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o wasanaethau i’r teulu cyfan, gan gynnwys gwasanaethau i’r rhai sydd ag anghenion arbennig, anawsterau ymddygiad neu emosiynol neu’r rhai a all fod ag anghenion arbennig, anawsterau ymddygiad neu emosiynol. Os ydych yn rhiant/ gofalydd, plentyn, person ifanc, neu’n weithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd, mae ein gwasanaeth yn llawn gwybodaeth i chi.

Cylchoedd Gwybodaeth

Cliciwch ar bob un o’r cylchoedd isod am wybodaeth ar-lein ddefnyddiol:

  • Cylch Teuluoedd - ar gyfer rhieni a gofalyddion. Mae’n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau i fabanod a phlant, gofal plant, rhianta, gwasanaethau iechyd a chefnogaeth. Ewch i’r wefan.

  • Cylch Plant  – ar gyfer plant 5-10 oed. Mae’n cynnwys gwybodaeth am glybiau a gweithgareddau lleol ac am bethau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt yn lleol. Ewch i’r wefan.

  • Cylch Ieuenctid – ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed. Mae’n cynnwys gwybodaeth am glybiau, gweithgareddau a gwasanaethau lleol i bobl ifanc. Ewch i’r wefan.

  • Cylch Proffesiynol – ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Ewch i’r wefan.

Os ydych yn ddarparwr gwasanaeth, gallwch gofrestru a chynnwys gwybodaeth ar gronfa ddata’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am ddim. Cysylltwch â ni i gofrestru.

Methu dod o hyd i’r hyn roeddech yn chwilio amdano?

Os bydd angen help arnoch chi i ddod o hyd i wybodaeth, cysylltwch â’r tîm.

Cysylltwch â ni