Parciau, meysydd chwarae a Hawliau Tramwy Cyhoeddus

The Council has closed all parks and playgrounds in Caerphilly county borough.

Caerphilly, along with many other councils across Wales, has taken the decision, in the interests of public health, to close the enclosed children’s play areas, MUGAs, skate parks, municipal and country parks which it is responsible for with immediate effect (23 March) until further notice.

This tough decision follows guidance from the UK and Welsh Government to ensure social distancing, limit the spread of coronavirus and to protect our residents, especially those who are vulnerable. 

Residents are being urged to co-operate with these closures and not attempt to enter these spaces.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ei ddefnyddio. Bydd hyn yn cael ei adolygu o hyd, a gall newid os daw i'r amlwg bod grwpiau o bobl yn ymgynnull mewn mannau ac yn anwybyddu mesurau'r Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd gweithredol, ac mewn rhai achosion maen nhw'n agos at gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadw draw o dirfeddianwyr, a dal ati i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd ar waith i'ch amddiffyn chi ac eraill.

Byddwn ni'n monitro'r sefyllfa, ac os bydd angen cau llwybrau, bydd pob hysbysiad o gau llwybr yn cael ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu gosod ar y safle o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.