Gwasanaeth cymorth i denantiaid 

Mae llawer o newidiadau yn cael eu gwneud i fudd-daliadau, megis lleihau budd-daliadau tai am “danfeddiannu”. Rydym yn deall y caiff y newidiadau hyn effaith ddifrifol ar fywydau llawer o’n tenantiaid ac rydym yn gweithio’n galed i gynorthwyo’r bobl yr effeithir arnynt.

Mae ein tîm o Swyddogion Cymorth Tenantiaeth yn cynnig cyngor un i un i bobl sy’n wynebu anawsterau.

Mae’r tîm yn ymweld â chartrefi pobl i lunio cynllun cymorth personol gyda’r tenantiaid. Bydd y cynllun hwn yn ystyried pa gymorth sydd ei angen ar denantiaid, gan gynnwys:

  • cyngor ariannol / cyllidebol
  • cyngor ar arbed ynni
  • cymorth cyflogaeth
  • help gyda sgiliau digidol

Sut i gael cymorth

  • Os ydych yn denant y Cyngor ac yr hoffech ragor o wybodaeth am y Swyddogion Cymorth Tenantiaeth ffoniwch 01443 811450 neu tecstiwch RENTHELP i 81400
  • Mae cymorth ar gael i denantiaid a pherchnogion tai eraill hefyd. Ffoniwch 01443 864548 neu tecstiwch HOUSUPPORT i 81400.

Astudiaeth achos 

Mae un tenant fu’n cael cymorth gan y tîm wedi mynd i ôl-ddyledion rhent yn sgîl tanfeddiannu (y dreth ystafell wely) a thâl am rywun nad yw’n ddibynnydd ar gyfer ei fab.

Ar ôl ymweld â’r tenant ac ymchwilio i’r mater ymhellach, darganfu’r Swyddog Cymorth Tenantiaeth na ddylai’r tenant fod wedi bod yn talu’r tâl am rywun nad yw’n ddibynnydd. Golyga hyn fod arian wedi’i gredydu i gyfrif y tenant a chliriwyd yr ôl-ddyledion rhent.

Dywedwyd wrth y tenant ei fod yn gymwys i hawlio esemptiad o’r dreth ystafell wely o fis Ebrill 2013 a rhoddwyd budd-dal tai wedi’i ôl-ddyddio iddo. Yn ogystal, cafodd y tenant help gan y Swyddog Cymorth Tenantiaeth i arbed arian ar ei ardrethi dŵr, a rhoddwyd cyngor ar ynni i’r tenant ynghylch ei filiau nwy a thrydan.

Cysylltwch â ni