Grantiau addasu

Cynigir grantiau addasu yn ôl disgresiwn y Cyngor, ac maent ar gael i berchen-feddianwyr a landlordiaid sector preifat achrededig er mwyn creu llety hunangynwysedig drwy addasu’r canlynol:

  • addasu llety annomestig yn llety domestig
  • addasu llety domestig yn unedau llai o faint o lety domestig
  • addasu llety defnydd cymysg yn llety domestig
  • addasu fflatiau un ystafell amlfeddiannaeth yn dai

Dim ond pan fo’r Cyngor o’r farn bod y cynnig yn briodol i ddiwallu anghenion tai ac anghenion cyffredinol ardal y bydd grantiau addasu ar gael.

Faint o grant fyddaf yn ei gael?

Mae’r grantiau hyn yn amodol ar gyfraniad o 50% gan y landlord, a gellir rhoi uchafswm grant o £15,000 fesul uned llety a ddarperir.

Ar gyfer perchen-feddianwyr mae’r cyfraniadau’n seiliedig ar brawf modd a darperir uchafswm grant o £15,000 fesul uned llety a ddarperir.

Rhaid i bob ymgeisydd gydymffurfio ag amodau’r grant am 10 mlynedd ar ôl cwblhau’r gwaith sy’n derbyn cymorth grant.

Sut i wneud cais

Os ydych o’r farn y gallwch fod yn gymwys i gael grant addasu gallwch gysylltu â’r is-adran Tai Sector Preifat.

Cysylltwch â ni