Archwilio gwaith adeiladu

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Canllaw i Godi Estyniad i'ch

Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy'r broses reoli adeiladu ac mae’n anelu at ddangos i chi sut y gall eich prosiect gael ei effeithio gan y Rheoliadau Adeiladu. Mae'n cynnwys cyngor ar brosiectau adeiladu nodweddiadol fel estyniadau, addasiadau garej, addasiadau llofft ac addasiadau seler.

Rydym yn archwilio gwaith adeiladu yn rheolaidd wrth iddo fynd yn ei flaen er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau adeiladu.

Camau o'r gwaith y mae’n ofynnol eu harchwilio

Ceir naw cam posibl o waith adeiladu y mae’n ofynnol eu harchwilio (er na fydd pob un o’r naw yn berthnasol i bob darn o waith).

  1. Dechrau’r gwaith (mae’n ofynnol cyhoeddi hysbysiad)

  2. Cloddio’r seiliau cyn gosod concrid

  3. Ar ôl gosod y seiliau

  4. Ar ôl gosod y cwrs atal lleithder

  5. Concrid neu slabiau llawr y safle (cyn eu gosod)

  6. Y Draeniau (cyn eu hôl-lenwi)

  7. Y Draeniau (ar ôl eu hôl-lenwi)

  8. Meddiannaeth (mewn perthynas ag eiddo newydd)

  9. ​Cwblhau’r project

Mae’n bosibl y bydd eich swyddog rheoli adeiladu yn cynnal archwiliadau eraill yn ogystal â’r rhai uchod. Bydd angen cynnal archwiliadau penodol ychwanegol ar gyfer rhai mathau o waith, megis atgyfnerthu strwythurau concrid a gwaith i ddiogelu strwythur rhag tân. Yn ogystal, gall archwilydd alw yn ddirybudd ar adegau eraill i archwilio’r gwaith sy’n mynd rhagddo.

Trefnu archwiliad

Cyn trefnu archwiliad, bydd rhaid i chi gyflwyno cais dilys a thalu'r ffi ofynnol.

I drefnu archwiliad, cysylltwch â ni.

Os byddwch yn cysylltu â ni erbyn 10am gallwch gyflawni’r archwiliad ar yr un diwrnod.

Gwaith nad yw’n cydymffurfio â rheoliadau adeiladu

Os nad yw gwaith yn cydymffurfio â’r rheoliadau, byddwn yn gofyn i’r gwaith gael ei newid neu ei symud ymaith i unioni'r sefyllfa. Oni wneir hynny, gallwn gyflwyno hysbysiad cyfreithiol i berchennog yr adeilad i’w gwneud yn ofynnol iddo wneud hynny.

Gellir cymryd camau cyfreithiol tebyg os byddwch yn gwneud gwaith heb gymeradwyaeth neu heb roi hysbysiad o’r archwiliadau. Fodd bynnag, anaml y cymerir camau gorfodi o’r fath, ac rydym fel arfer yn gallu cydweithio â chi i ddatrys y sefyllfa. Dyna pam y dylech ofyn i gynnal yr archwiliad terfynol cyn bod eich adeiladwr yn gadael y gwaith. Bydd hynny’n sicrhau y gellir datrys unrhyw broblemau yn gyflym ac yn effeithlon.

Cyflwynir tystysgrif gwblhau ar ôl cwblhau’r project yn foddhaol.

Cysylltwch â ni