Gwneud cais cynllunio

Ar ôl i chi gael gwybod pa geisiadau y mae angen i chi eu gwneud a pha fathau o ganiatâd sydd eu hangen arnoch, gallwch wneud cais am ganiatâd cynllunio.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y penderfyniadau hyn neu sut i gwblhau eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ceisiadau ar-lein

Gallwch wneud cais ar-lein ar gyfer caniatâd cynllunio.

Mae’r broses ar-lein yn eich tywys drwy geisiadau ac yn cynnig help ar bob cam. Gallwch gadw’ch cais a chael saib ohono unrhyw bryd. Cewch rif cyfeirnod pan fyddwch yn cyflwyno eich cais ar-lein, a chawn neges e-bost i’n hysbysu amdano er mwyn ein galluogi i ddechrau prosesu’r cais.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r ffurflenni safonol o'r Porth Cynllunio a’u hanfon atom drwy'r post.

Ffioedd a thaliadau

Mae'r Porth Cynllunio yn darparu cyfrifiannell ffioedd ar-lein sy'n eich helpu i weithio allan cost unrhyw gais cynllunio penodol, yn amrywio o ddatblygiad deiliad tŷ syml i gynigion ar raddfa fawr fel cynlluniau tai neu ystadau diwydiannol.

Fersiwn i'w lawrlwytho o'r ffioedd diweddaraf (PDF)

Sut i dalu:

Bydd angen i chi dalu'r ffi sy'n ofynnol cyn y gallwn ddechrau prosesu eich cais.

Gallwch dalu fel a ganlyn:

 • Drwy gerdyn debyd neu gredyd dros y ffôn. Galwch 01443 866416 yn ystod oriau swyddfa, dydd Llun i ddydd Iau 8:30am i 5:00pm a dydd Gwener 8:30am i 4:30pm.

 • Bancio ar-lein. Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • Ein rhif cyfrif banc 93455750
  • Ein cod didoli 20-10-42
  • Enw’r cyfrif yw "Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili"
  • Mae angen cyfeirnodi eich taliad. Rydym hefyd yn gofyn i chi anfon e-bost atom yn  gweinydducynllunio@caerffili.gov.uk i adael i ni wybod eich bod wedi gwneud y taliad.
 • Yn bersonol drwy ymweld â'n swyddfeydd. Gall taliadau gael eu gwneud gydag arian parod, siec wedi'i chroesi neu archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’ (nid yw sieciau ôl-ddyddiedig yn dderbyniol). 

 • Drwy'r post. Rhaid i daliadau fod drwy siec wedi'i chroesi neu archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (nid yw sieciau ôl-ddyddiedig yn dderbyniol). Anfonwch eich taliad i Gynllunio, Tredomen House, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7WF. Cyfeirnodwch eich taliad ar gefn eich siec neu archeb bost. Peidiwch ag anfon arian parod drwy'r post.

Datganiadau dylunio a mynediad

Bydd angen Datganiad Dylunio a Mynediad ar gyfer llawer o geisiadau cynllunio a cheisiadau ar gyfer caniatâd adeilad rhestredig sydd â goblygiadau o ran dylunio. Manylion pellach yn ein hadran datganiad dylunio a mynediad.

A fydd rhaid talu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gyfer eich project?

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn galluogi awdurdodau lleol i hawlio taliadau gan ddatblygwyr sy’n cyflawni projectau adeiladu newydd yn eu hardal. Defnyddir yr arian i dalu tuag at gostau’r seilwaith sydd ei angen i gynorthwyo twf, megis gwelliannau o ran ysgolion a thrafnidiaeth.

Nid oes rhaid talu’r ardoll seilwaith cymunedol ar gyfer pob datblygiad. Am ragor o fanylion ewch i'n hadran ceisiadau cynllunio sy'n destun Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Chwiliadau cloddio glo

Dylid cyflwyno ‘Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Datblygiad’ gyda phob cais cynllunio lle y bo’n briodol. I gael gwybod a oes angen adroddiad o’r fath ar gyfer eich safle, ewch i wefan yr Awdurdod Glo. Os oes angen adroddiad arnoch, mae cyngor ar gael ar y wefan ar sut i fynd ati i’w gael.

Ar ôl cael yr adroddiad, dylech ystyried p’un a oes angen ‘Asesiad o’r Risgiau yn Sgîl Cloddio Glo’ arnoch, sef dogfen sy’n asesu effaith unrhyw waith cloddio glo blaenorol ar eich datblygiad, ac sy'n cynnwys unrhyw fesurau lliniaru priodol.

Ni allwn benderfynu ar eich cais nes eich bod wedi mynd i'r afael â'r materion hynny yn briodol.

Am gyngor dylech gysylltu â rheoli adeiladau.

Cysylltwch â ni