Chwilio ac olrhain ceisiadau cynllunio a gwneud sylwadau arnynt

Mae PublicAccess for Planning yn wasanaeth ar-lein sy’n eich galluogi i wneud y canlynol:

  • dilyn hynt cais cynllunio
  • gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio cyfredol
  • chwilio drwy restr wythnosol o geisiadau
  • gweld a oes apeliadau wedi’i cyflwyno, ac unrhyw benderfyniadau a wnaed
  • gweld yr hanes cynllunio diweddar a manylion eiddo, gan gynnwys mapiau a’r cyfyngiadau sydd ar waith
Oriau agor y Dderbynfa Gynllunio 2019: O Ionawr 2019, oriau agor y dderbynfa gynllunio fydd 8.30am tan 5pm dydd Llun i ddydd Iau ac ar gau ddydd Gwener.

Defnyddio PublicAccess

Drwy ddefnyddio PublicAccess, rydych yn derbyn y Cyfyngiadau/Amodau a nodir isod.

Cydweddoldeb Porwr

Mae PublicAccess v 7.4 yn gydweddol â llawer o borwyr Rhyngrwyd, fodd bynnag, efallai na fydd rhywfaint o'r mapiau yn cael eu harddangos yn gywir ar borwyr heblaw Microsoft Internet Explorer v5.5 neu uwch.

Cyfyngiadau

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir, mae’r wybodaeth am gynllunio a geir ar y wefan yn anghyflawn ar hyn o bryd, ac ni ddylid dibynnu arni yn hytrach na chyflawni chwiliad ‘Pridiannau Tir Lleol’ ffurfiol.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod rhai problemau o ran cywirdeb y gronfa ddata eiddo sylfaenol.  Mae’n bosibl y bydd eiddo dyblyg a hanesion dyblyg yn bodoli, felly dylech fod yn bwyllog. Nid yw’r ffiniau a ddangosir ar fapiau Arolwg Ordnans ac sy’n ymhlyg yn sgîl ceisiadau cynllunio o reidrwydd yn cyfateb â pherchenogaeth y tir.  Nid yw’r Cyngor yn cadw cofnodion am dir preifat. Dylid cyflwyno’r holl ymholiadau ynghylch perchenogaeth tir i Gofrestrfa Tir EM.

Ymwadiad

Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau na hepgoriadau yn y wybodaeth hanes cynllunio a geir o PublicAccess for Planning. Yn yr un modd, nid yw’r wybodaeth a geir yn PublicAccess for Planning yn gyfystyr â hysbysiad ffurfiol o benderfyniad cynllunio mewn unrhyw ffordd, ac fel y cyfryw, bydd unrhyw gamau a gymerir o ganlyniad i wybodaeth a ddangosir ar y safle yn cael eu cymryd ar fenter y gwyliwr yn llwyr.

Hawlfraint 

Mae’r cynlluniau, darluniau a’r deunyddiau a gyflwynwyd i’r Cyngor wedi’u diogelu dan y deddfau hawlfraint (Adran 47, Deddf 1988). Gallwch dim ond defnyddio deunyddiau a gaiff eu lawrlwytho a/neu eu hargraffu at ddibenion ymgynghori; i gymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol ac i gadarnhau p’un a yw datblygiadau wedi’u cwblhau yn unol â’r cynlluniau cymeradwy. Rhaid peidio â gwneud copïau pellach heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog yr hawlfraint.

Cysylltwch â ni