Datblygiadau a ganiateir

Nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai mathau o waith. Mae canllawiau ar y rheolau sy’n ymwneud â datblygu a ganiateir ar gael yma yn y Porth Cynllunio.

Dylech fod yn ymwybodol hefyd ei bod yn bosibl ein bod wedi dileu rhai o’ch hawliau datblygu a ganiateir drwy gyhoeddi cyfarwyddyd Erthygl 4. Bydd hyn yn golygu y bydd rhaid ichi gyflwyno cais cynllunio ar gyfer gwaith nad oes angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer fel arfer. Am y rheswm hwn, fe'ch cynghorir i gyflwyno cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon er mwyn sefydlu a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith arfaethedig.

Os nad yw eich cynlluniau yn gymwys fel datblygu a ganiateir, bydd angen i chi gael rhagor o wybodaeth am ba fath o ganiatâd, cydsyniad neu gymeradwyaeth sydd ei angen arnoch.

Tystysgrif datblygiad cyfreithlon

Er mwyn cael tawelwch meddwl, gallwch ddewis gwneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. Nid yw hyn gyfystyr â chaniatâd cynllunio, ond mae’n dystiolaeth fod y gwaith adeiladu yn eich cartref yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth am dystysgrifau datblygu cyfreithlon a sut i wneud cais ar gael yma yn y Porth Cynllunio.

Atebolrwydd i Dalu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mewn achosion prin, gall ‘datblygiad a ganiateir’ fod mor fawr fel bod rhaid talu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol ar ei gyfer. Rhaid i chi gyflwyno hysbysiad datblygiad taladwy i ni cyn dechrau’r gwaith datblygu. Os oes rhaid talu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gyfer y project, yna caiff y tâl ei gyfrifo a’i gymhwyso fel petai caniatâd cynllunio wedi’i roi. Ewch i Ardoll Seilwaith Cymunedol am fanylion.

Cysylltwch â ni