Cyngor a chymorth am lifogydd

Mae’r llifogydd diweddar ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi effeithio ar lawer o eiddo ac mae llawer o drigolion a busnesau bellach yn wynebu'r gwaith o lanhau'r difrod.

Bydd y Cyngor yn ceisio cynnig cymaint o help, cyngor a chymorth i chi ag y gall yn ystod yr amser hwn.

Cymorth ariannol i eiddo sydd wedi’u heffeithio

Trigolion:

Cyflwynwch gais am gymorth ariannol yma

Busnesau:

Cyflwynwch gais am gymorth ariannol yma

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi ei fod wedi neilltuo £250,000 i gynorthwyo’r eiddo y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol oherwydd Storm Dennis.

Efallai y bydd pob cartref (preifat ac eiddo'r Cyngor) sydd wedi'i effeithio yn gymwys i dderbyn £500 a gall busnesau fod yn gymwys i dderbyn £1,000.

Rydym yn gwybod lleoliad y rhan fwyaf o'r eiddo yr effeithiwyd arnynt, felly byddwn yn cysylltu i drefnu taliad fel mater brys,

Eithriadau Treth y Cyngor

Os yw'ch cartref wedi dioddef o ganlyniad i lifogydd yn ystod y stormydd diweddar i'r graddau bod yr eiddo bellach anaddas i fyw ynddo ac yn wag (h.y. heb ei feddiannu a heb ddodrefn), ac mae pawb a oedd yn byw yno wedi symud allan ac yn byw yn rhywle arall tra bod y gwaith atgyweirio yn digwydd, efallai byddwch yn gymwys i dderbyn eithriad o ran treth y cyngor, a all fod yn berthnasol am  hyd at  uchafswm o 12 mis.  Byddwn yn ystyried pob cais fesul achos.

Os ydych chi'n talu treth y cyngor ac rydych chi yn y sefyllfa hon, gallwch wneud cais am yr hyn a elwir yn eithriad Dosbarth A. Mae modd i chi wneud hyn drwy e-bostio trethycyngor@caerffili.gov.uk gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • eich enw;
 • cyfeiriad yr eiddo yr effeithir arno;
 • y dyddiad yr hoffech chi ddechrau hawlio'r eithriad Dosbarth A;
 • y cyfeiriad lle rydych chi'n aros am gyfnod dros dro; a
 • eich rhif ffôn a'ch cyfeiriad e-bost rhag ofn y bydd angen i ni wirio rhywbeth gyda chi. 

Os yw'n well gennych, gallwch ddarparu'r wybodaeth uchod trwy ysgrifennu at y Tîm Bilio Treth y Cyngor, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG.

Yna byddwn yn trefnu bod arolygydd treth y cyngor yn ymweld â'r eiddo yr effeithir arno i wirio a ellir dyfarnu'r eithriad.

Cronfa cymorth dewisol Llywodraeth Cymru (CCD)

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cymorth ariannol i'r rheini y mae'r llifogydd diweddar wedi effeithio arnynt drwy ei Chronfa Cymorth Dewisol (CCD). Lle bo CBS Caerffili wedi rhoi cymorth ariannol o dan ei gynllun, bydd y Cyngor hefyd yn cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru ar ran deiliaid tai lle mae caniatâd wedi'i roi i wneud hynny. Ar hyn o bryd, ni all y trigolion wneud cais i Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol gan fod angen i'r cyngor gadarnhau cymhwysedd.

Gwirio a ydych chi'n gallu dychwelyd adref

Os ydych chi wedi gorfod gadael eich cartref, gwiriwch gyda'r gwasanaethau brys ei bod hi'n ddiogel cyn i chi ddychwelyd.

Efallai bydd angen i'r cwmnïau cyfleustodau gynnal archwiliad diogelwch ar eich cartref neu fusnes cyn i chi ddechrau defnyddio'r dŵr, nwy a thrydan eto.

Byddwch yn wyliadwrus am swyddogion y Cyngor ffug

Rhybuddir trigolion am alwyr digroeso sy'n cynnig taliadau o £500, sy’n honni eu bod nhw’n gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae'r swyddogion ffug yn cyrraedd cartrefi ac yn dweud wrth drigolion bod yr arian ar gyfer dioddefwyr y stormydd diweddar, cyn gofyn am fanylion cyfrif banc.

Bydd gan swyddogion CBSC dilys gardiau adnabod corfforaethol a phe bai trigolion mewn unrhyw amheuaeth, gallant ffonio'r Cyngor ar 01443 815588. Byddai swyddogion dilys y Cyngor yn fwy na pharod i aros wrth i chi wirio’u hunaniaeth.

Ni ddylai unrhyw un sy'n cael ei dargedu, o dan unrhyw amodau, roi unrhyw fanylion personol nac ariannol.

Os ydych chi'n credu eich bod wedi cael eich targedu, cysylltwch â Safonau Masnach ar 01443 811300 neu safonaumasnach@caerffili.gov.uk. 

Am ragor o wybodaeth ar sut gallwch chi roi gwybod am fater, ewch i: https://bit.ly/2Vsquyv.

Cysylltwch â'ch cwmni yswiriant

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain yn rhoi sicrwydd i berchnogion tai a busnesau sydd wedi dioddef difrod o ganlyniad i’r storm a’r llifogydd bod yswirwyr yn gwneud popeth o fewn eu gallu i'w helpu i atgyweirio'r difrod cyn gynted â phosibl.

Responding to major floods (PDF) – gwybodaeth ymarferol am y cyngor a'r cymorth y gallwch eu disgwyl gan eich yswiriwr yn y dyddiau, wythnosau a misoedd ar ôl i'ch cartref neu fusnes ddioddef oherwydd llifogydd.

Glanhau a thrwsio eich cartref

 • Cymerwch gyngor gan arbenigwyr cyn dechrau trwsio eich eiddo. Bydd angen i'r rhan fwyaf o'r gwaith trwsio ar ôl llifogydd gael ei wneud gan weithwyr proffesiynol a fydd yn cael eu penodi gan eich cwmni yswiriant.
 • Mae'n bosibl i ddŵr llifogydd gynnwys sylweddau niweidiol fel carthffosiaeth, cemegau a gwastraff anifeiliaid a allai eich gwneud chi'n sâl. Os byddwch chi'n dod i gysylltiad â dŵr llifogydd, golchwch eich dwylo'n drylwyr..
 • Wrth lanhau'ch cartref ar ôl llifogydd, gwisgwch fenig, mwgwd wyneb ac esgidiau cadarn Cliciwch yma i weld sut i lanhau'ch cartref yn ddiogel ar ôl llifogydd.
 • Cyn i chi ddechrau glanhau, tynnwch luniau i wneud cofnod o'r difrod a nodi uchder y dŵr llifogydd. Gofynnwch i'ch cwmni yswiriant cyn taflu eitemau does dim modd eu glanhau, fel matresi a charped
 • Os ydych chi'n defnyddio gwresogyddion neu beiriannau dadleithio i sychu'ch eiddo, gwnewch yn siŵr bod awyru da. Peidiwch â defnyddio generaduron petrol neu ddiesel dan do – gall nwyon y peiriannau fod yn beryglus iawn.

Gwnewch eich eiddo yn ddiogel rhag llifogydd yn y dyfodol

I leihau difrod o ganlyniad i lifogydd, mae modd cymryd mesurau fel gosod teils yn hytrach na charped, symud socedi trydan yn uwch a gosod falf un ffordd..

Mae modd gweld cyflenwyr nwyddau a gwasanaethau llifogydd ar y Bluepages.

Darllenwch gyngor Fforwm Cenedlaethol Llifogydd sut i amddiffyn eich eiddo rhag llifogydd.

Cymorth gan sefydliadau eraill:

 • Mae gwefan GOV.UK a gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi cyngor ymarferol ar baratoi ar gyfer llifogydd a beth i'w wneud yn ystod ac ar ôl llifogydd.
 • Mae cymorth ariannol ar gael gan Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru, gwybodaeth ar gael yma –- https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf.
 •  
 • Gofal a Thrwsio - yn cynnig cyngor diduedd am ddim ar waith trwsio ac yn helpu pobl i gael dyfynbrisiau ac i ddewis contractwr ag enw da. Ffoniwch 01495 321091 neu ewch i wefan Gofal a Thrwsio (www.careandrepair.org.uk/cy).
 • HEART Home Energy Replacement Scheme - Mae pob darn o offer yn costio £75, ac mae hynny'n cynnwys pris danfon a gosod. Rhaid i chi naill ai dderbyn budd-daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd, fod ar incwm isel neu fod gennych gyflwr iechyd difrifol. Mae modd cyflwyno cais drwy'r wefan: www.applyforheart.org.uk
 • Furniture Revival Service - yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys dodrefn rhad a chlirio tai'n moesegol. www.thefurniturerevival.co.uk

Cronfeydd Lles

Os ydych wedi gweithio yn unrhyw un o'r diwydiannau canlynol, efallai y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o gymorth ariannol: