Hawliau tramwy cyhoeddus

Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn agored i bawb. Gallant fod yn ffyrdd, yn llwybrau neu’n lonydd a gallant redeg drwy drefi, ardaloedd o gefn gwlad neu eiddo preifat.

Mae gennych hawl i gerdded ar hyd yr hawliau tramwy hyn. Mae rhai ohonynt hefyd ar agor i farchogion, beicwyr neu fodurwyr.

Ceir tri math o hawl tramwy cyhoeddus:

 • Llwybrau troed cyhoeddus: i gerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau cyhoeddus: i gerddwyr, marchogion a beicwyr
 • Cilffyrdd cyhoeddus: i gerddwyr, marchogion, beicwyr a cherbydau modur, yn dibynnu ar natur y ffordd.

Os hoffech ddarganfod a yw llwybr yn hawl tramwy cyhoeddus, ffoniwch ni ar 01495 235092 neu anfonwch ebost at rightsofway@caerphilly.gov.uk

Gallwch hefyd edrych ar y ‘Map Diffiniol’, sef y cofnod cyfreithiol swyddogol o hawliau tramwy cyhoeddus. Gallwch archwilio’r map, yn ystod oriau swyddfa, yn swyddfeydd y cyngor ym Mhontllan-fraith.

Rhoi gwybod am broblem ar hawl tramwy cyhoeddus

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblem ar hawl tramwy cyhoeddus, gan gynnwys problemau’n ymwneud â’r canlynol:

 • arwyddion
 • anifeiliaid
 • rhwystrau
 • llystyfiant sydd wedi tyfu’n wyllt
 • achos o gamddefnyddio llwybr
 • achos o aredig neu dyfu cnydau
 • wyneb llwybr
 • draeniaugatiau, camfeydd a chanllawiau

Register of Statutory Declarations Under the Highways Act 1980 (PDF)

Fel arall, gallwch gysylltu â thîm gofal cwsmer yr adran briffyrdd.

Cysylltwch â ni