Mynediad i Grant Datblygu Disgyblion(GDD)

Am £125 gallwch brynu gwisg ysgol, offer, pecyn chwaraeon a phecyn ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i'ch plentyn.

Gall dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais am y grant hwn os ydynt:

  • Mynd i'r dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 yn yr ysgol gynradd
  • Mynd i flwyddyn 7 neu flwyddyn 10 yn ysgol uwchradd
  • Oed 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion
  • Y grant ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 7 yw £200, gan gydnabod y costau uwch sy'n gysylltiedig â dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd cyllid ar gyfer plant sydd mewn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol.

Gellir defnyddio'r arian i brynu:

  • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
  • Gwisg chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
  • Gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach, er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a guides;
  • Offer ysgol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau fel dylunio a thechnoleg; ac
  • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol megis gwisgoedd diddos dŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored.

Mae ffonau symudol ac iPads wedi'u heithrio o'r arian hwn.

I wneud cais am y grant hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a fydd ar gael yn ysgol eich plentyn.

Am ragor o wybodaeth am yr arian hwn, ewch i  wefan Llywodraeth Cymru.