Gofalyddion ifanc

Pwy sy’n ofalydd ifanc?

Mae gofalydd ifanc yn rhywun dan 18 oed sy’n cymryd y cyfrifoldeb o ofalu am rywun (fel arfer ei fam, tad, brawd neu chwaer) sy'n:

 • sâl
 • anabl
 • oedrannus
 • yn dioddef gofid meddwl
 • camddefnyddio cyffuriau a/neu alcohol

Byddai’n rhaid i ofalydd ifanc fod yn gwneud nifer o dasgau, gan gynnwys: 

 • Gofal cyffredinol (megis rhoi moddion, newid rhwymynnau, helpu gyda symudedd)
 • Tasgau domestig (megis coginio, glanhau, golchi, smwddio, siopa)
 • Cymorth emosiynol (megis gwrando ar bobl a'u cefnogi)
 • Gofal personol (megis gwisgo, golchi a helpu pobl i fynd i’r tŷ bach)
 • Gofal plant (megis helpu gyda brodyr a chwiorydd iau)
 • Gofal arall (megis helpu gyda thasgau yn y cartref a thasgau gweinyddol eraill, talu biliau, mynd gyda’r rhywun at y meddyg neu i’r ysbyty)

Beth i’w wneud os ydych yn ofalydd ifanc

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi, neu rywun yr ydych yn ei adnabod, yn ofalydd ifanc, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym am eich sefyllfa fel y gallwch chi - a'r person rydych yn gofalu amdano - gael yr help a'r cymorth sydd ei angen arnoch.

Mae gennych hawl i gael asesiad o’ch anghenion. Dylech gysylltu â’n gwasanaeth i ofalyddion ifanc Barnardo's ar 01633 612712 neu e-bostio caerservices@barnardos.org.uk.

Bydd Barnardos yn cynnal asesiad sydd wedi'i lunio ei gynnwys eich anghenion, eich rôl gofalu a'r effaith a gaiff arnoch. Gall wedyn gynnig cymorth i chi a’ch teulu.

Pan fo’ch amgylchiadau’n cael effaith sylweddol arnoch, bydd Barnardos yn cysylltu â’r gwasanaethau plant a byddwn ninnau’n asesu p’un a oes angen rhagor o gymorth arnoch chi a’ch teulu.

Pa fath o help fydd ar gael i mi?

Rydym ni’n gweithio’n glos gyda Barnardo's i’ch helpu i fwynhau eich plentyndod drwy roi’r canlynol i chi:

 • cymorth emosiynol a chyngor
 • cymorth i gael help yn y cartref
 • cyngor ar gael seibiant o’r gofalu
 • y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl
 • y cyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill a rhannu profiadau
 • help gyda’ch pryderon neu anawsterau
 • help i gael addysg 

Sut beth yw gofalu i berson ifanc?

Mae gofalyddion ifanc yn aml iawn yn cymryd cyfrifoldebau pobl mewn oed. Mae hyn yn golygu eu bod yn aml yn peidio â chael y pethau y mae plant eraill yn eu cymryd yn ganiataol, megis cyfleodd i ddysgu, chwarae a chael hwyl.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn ofalydd ifanc ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gyngor, ewch i wefan Gofalyddion Ifanc Caerffili.

Cysylltwch â ni