Cyffuriau ac alcohol

Nodau cyffredinol ein tîm Gwasanaethau Cymdeithasol -Cyffuriau ac Alcohol yw:

 • Lleihau’r niwed a achosir yn sgil camddefnyddio cyffuriau ac alcohol.
 • Cynyddu’r ymwybyddiaeth o ran y problemau sy’n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol.
 • Gwella gallu unigolion sy’n cael problemau gyda chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol  i gael gafael ar wasanaethau. 

Mae llawer o bobl yn yfed neu’n defnyddio cyffuriau, ac wrth gwrs, mae yfed yn ymddygiad cymdeithasol normal. Os ydych yn defnyddio gormod ar y naill a’r llall a bod hynny’n  effeithio ar eich gallu i weithio neu sicrhau perthnasoedd da, mae'n bosib bod angen help arnoch.  Rydym yn cynnig gwasanaeth i bobl sy’n cael problemau yn sgil cyffuriau ac alcohol ac sydd hefyd

 • Yn gofyn am wasanaeth ailsefydlu preswyl, neu sydd ag
 • Anableddau dysgu
 • Wedi cael diagnosis iechyd meddwl, neu sydd
 • Â phlant yr aseswyd eu bod mewn angen, neu angen eu diogelu, neu
 • Yr aseswyd eu bod yn beryglus i eraill, neu eu bod
 • Yn bobl sydd wedi cael eu diffinio yn oedolion sy'n agored i niwed, neu yr
 • Aseswyd bod angen gwasanaethau gofal cymunedol arnynt.
 • Sy’n cael problemau o ran cam-drin domestig.

Gall unrhyw un sy’n gofyn am y gwasanaeth hwn ddisgwyl cael asesiad cynhwysfawr o’i broblemau/phroblemau ac anghenion. Os yw hynny’n briodol, gallwn drefnu gwasanaethau i ddiwallu’r anghenion hynny. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol proffesiynol a byddai hynny’n cynnwys:

 • Rhoi cyngor
 • Cyfweld ysgogiadol
 • Ymyriadau byr
 • Therapi sy’n Canolbwyntio ar Atebion
 • Ymarfer sy'n canolbwyntio ar dasgau
 • Therapi Gwybyddol Ymddygiadol
 • Cwnsela sy’n canolbwyntio ar y person
 • Atal llithro yn ôlAilsefydlu preswyl 

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â Thîm Cyffuriau ac Alcohol CBSC.

Tîm Cyffuriau ac Alcohol CBSC 
Tŷ Siriol
49 St Martins Road
Caerffili
CF83 1EG
Ffôn: 02920 859872
Ffacs: 02920 869835  

jonesjt@caerphilly.gov.uk

Mae ein swyddfeydd ar agor 5 diwrnod yr wythnos,

dydd Llun i ddydd Iau 08:30am tan 5pm
dydd 8:30am tan 4:30pm

Gellir trefnu ymweliadau y tu allan i oriau swyddfa os bydd angen.

Gellir cyfeirio pobl drwy gysylltu â  Tîm Gwybodaeth, Cynghorion a Chymorth.

Cysylltwch â ni