Darparwyr byw â chymorth

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gofal cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n anelu at ddarparu sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda AGC ar gael ar wefan AGC.

Mae'r sefydliadau a restrir isod ar restr darparwyr cofrestredig y cyngor ar gyfer darparu cynlluniau byw â chymorth. Mae hyn yn golygu bod  gwasanaethau cymdeithasol yn hapus i ystyried y sefydliadau hyn pan fwriedir prynu cymorth dydd a/neu ofal cartref i’r bobl hynny a aseswyd bod angen gwasanaeth arnynt o dan  Adran 47 o’r Ddeddf Iechyd Gwladol a Gofal Cymunedol 1990.

Mae'r rhestr hon er gwybodaeth yn unig. Nid yw bod ar y rhestr hon yn golygu bod y cyngor yn cymeradwyo’r sefydliad neu’n gwarantu ansawdd ei wasanaeth i gwsmeriaid cyffredinol. At hyn, ni ellir dal y cyngor yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnewch ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maent ar gael a gellir eu gweld drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae Adroddiadau Monitro yn ymwneud ag ymweliadau rheolaidd a gynhaliwyd gan yr Is-adran Monitro Contractau o fewn y Gwasanaethau Oedolion. Mae rhestr termau ar gael er gwybodaeth i chi.
  • Mae ymweliadau Perfformiad Darparwyr yn cael eu cynnal lle mae pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen mwy o fonitro rheolaidd.

Rhestr A-Z o ddarparwyr byw â chymorth

Rhestr lawn o ddarparwyr byw â chymorth ym mwrdeistref sirol Caerffili (PDF)

ALP Supported Living Services
8 Coed Cae, Rassau, Glyn Ebwy. NP23 5TP
Ffôn: 01495 304245
Ffacs: 01495 304245
E-bost: Anderbay@aol.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Care Management Group (CMG)
Ystafell 5, Canolfan Porth Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7EH
Ffôn: 01443 810430
E-bost: Leanne.Dieckmann@cmg.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartrefi Cymru
Yr Hen Feddygfa, Heol y Felin, Pontnewynydd, Pont-y-pŵl. NP4 6NG
Ffôn: 01495 751818
E-bost: Nicola.Powell@cartrefi.coop
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC
 
Choice Domiciliary Care Agency
Canolfan Arloesi Glyn Ebwy, Festival Drive, NP23 8XA 
Ffôn: 
 
Compass Community Care Ltd (Swyddfa De Cymru)
Old School, Wine Street, Lanilltud Fawr, Bro Morgannwg. CF61 2SA
Ffôn: 01446 792222
Ffacs: 01446 792288
E-bost: reception@compassccl.com 
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Encompass Care Ltd
Tŷ Rhymni, 52 Y Stryd Fawr, Rhymni. NP22 5LP
Ffôn: 01495 228994
E-bost: encompasscarewales@yahoo.co.uk
 
Evergreen Care Wales Ltd
Evergreen Care Wales Ltd, Tŷ Hebron, Heol Libanus, Coed Duon. NP121EH
Ffôn: 01495 240343
Ffôn symudol: 07787564136
E-bost: chrisdavies@evergreencareltd.org
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC
 
Expanding Horizons
Hen Orsaf yr Heddlu, Church Road, Blaenafon, NP4 9AE
Ffôn: 01495 792305
E-bost: tim@prochoicecare.com
 
Liberty Care Ltd
Y Tŷ Masnachol, Y Stryd Fasnachol, Pontllan-fraith, Coed Duon. NP12 2JY
Ffôn: 01495 224888
Ffacs: 01495 238442
E-bost: Kelly.Elliott@libertycareltd.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC 

Mirus-Wales
Uned 5, Cleeve House, Lambourne Crescent, Llanishen, Caerdydd, CF14 5GP
Ffôn: 02920 236216
E-bost: lynnp@mirus-wales.org.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Montana Healthcare Ltd
Uned 4, Tŷ De-Clare, 4, Ffordd Syr Alfred Owen, Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy, Caerffili. CF83 3HU.
Ffôn: 029 20860155.
E-bost: admin@montanahealthcare.co.uk 
 
The Partnership of Care
27a Y Stryd Fasnachol, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7DW
Ffôn: 01443 819085
Ffacs: 01443 816252
E-bost: partnershipofcare@gmail.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC 
 
P.C. Cymru Care Ltd
Cae Pen-y-waun, Neuadd Hengoed, Hengoed
Ffôn: 01443 812947
Ffacs: 01443 812947
Mob: 07957 330067
E-bost: Pccymrucare@msn.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

PRESS
Festival House, Parc Busnes Victoria, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 8ER
Ffôn: 01495 308066.
Ffacs: 01495 308066.
E-bost: ssmothers@press-ltd.co.uk

REACH Supported Living
Exchange House, Hen Swyddfa’r Heddlu, High Street, Casnewydd. NP20 1AA.
Ffôn: 01633 679911
Ffacs: 01633 221053
E-bost:

The Regard Partnership
Swyddfa Caerdydd, 16a Heol y Parc, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 7BQ
Ffôn: 029 20628068
Ffacs: 029 20621307
E-bost: domcaresouthwales@regard.co.uk
 
Ridgemount Care Gwent Ltd
Swyddfeydd y Llawr Gwaelod, Rhodfa Carlton, Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan, Crymlyn. NP11 4EA
Ffôn: 01495 247307
Ffacs: 01495 245780
E-bost: ridgemountcare@outlook.com

Llety Byw â Chymorth - Awdurdod Lleol

Brodawel House
Heol y Llys, Caerffili. CF83 8QW
Ffôn: 029 20880138
E-bost: Maddod1@caerphilly.gov.uk
Os ydych yn dymuno trafod darparwr Byw â Chymorth neu os ydych am weld copi o'r adroddiad Monitro Contractau, cysylltwch â'r Tîm Comisiynu ar 01443 864777 neu e-bost comisiynu@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Paying for care