Pas bws i bobl dros 60 oed

Pas bws i bobl dros 60 oedOs ydych dros 60 oed, mae gennych hawl i gael pas bws sy’n rhoi cyfle i chi deithio ar bron bob gwasanaeth bws lleol yng Nghymru.

Darperir y Cynllun Teithio Consesiynol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili â chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

I wneud cais, dilynwch y camau hyn

Pwy sy’n gymwys?

Dynion a Merched dros 60 oed ac sy'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Pryd allaf i wneud cais?

Gallwch wneud cais hyd at dair wythnos cyn eich pen-blwydd yn 60 neu unrhyw bryd ar ôl i chi droi’n 60 oed.

Ble allaf i ddefnyddio fy mhas?

Gallwch deithio am ddim gyda’ch pas bws unrhyw bryd, bob dydd ar y rhan fwyaf o wasanaethau bws lleol yng Nghymru. Gallwch ddefnyddio eich pas ar fysus sy’n teithio dros y ffin i Loegr os nad oes angen newid bws ar y siwrne.

Nid yw’n ddilys i deithio am ddim ar drenau, gwasanaethau cyswllt rheilffordd, bysus ymweld, y rhan fwyaf o’r gwasanaethau parcio a theithio neu wasanaethau coetsis e.e. National Express, megabus.com, Greyhound.

Ni allwch ddefnyddio eich pas i deithio ar fysus yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn unig.

Beth am drenau?

Mae eich pàs bws yn eich galluogi i gael 34% oddi ar docynnau teithio lleol ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru Caerdydd a'r Cymoedd i deithio unrhyw bryd ar neu ar ôl 9.30am o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc. Am deithiau rhatach tu hwnt i Rwydwaith Llinellau’r Cymoedd, bydd angen Cerdyn Trên Pobl Hŷn arnoch chi.

Pasys coll neu sydd wedi’u difrodi

Os bydd angen pas newydd arnoch, cysylltwch â Travelinks. Mae tâl o £10 am y tocyn newydd. Unwaith bod pas newydd wedi cael ei gyhoeddi, mae’r tocyn blaenorol yn cael ei ‘gofrestru' ac ni fydd yn cael ei dderbyn ar gyfer teithio. 

Symud cyfeiriad neu newid manylion

Os byddwch yn symud cyfeiriad (o fewn bwrdeistref sirol Caerffili) neu’n newid eich manylion personol, rhowch wybod i Travelinks er mwyn i ni allu diweddaru eich cofnodion. Os byddwch yn symud y tu allan i fwrdeistref sirol Caerffili, bydd angen i chi hysbysu Travelinks er mwyn i ni allu eich tynnu oddi ar ein cronfa ddata a rhoi gwybod i chi sut i drosglwyddo eich manylion i awdurdod lleol newydd.

Pasys a gyflwynir yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Nid yw pasys a gyflwynir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ddilys i deithio am ddim gyda hwy yng Nghymru. Mae rhai mân eithriadau ar gyfer awdurdodau lleol yn Lloegr ar y ffin â Chymru lle y gallwch deithio i Gymru ar eich ffordd i siwrneiau eraill, ond nid yng Nghymru yn unig.  I gael rhagor o wybodaeth am deithio consesiynol mewn ardaloedd eraill y DU, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Cysylltwch â ni