Parc Coetir Bargod

Parc Coetir Bargod, sydd wedi'i greu o dri phwll glo ac sydd wedi'i amgylchynu gan y cymunedau a arferai weithio ynddynt, yw parc gwledig mwyaf newydd Caerffili.  

Os ewch i mewn i'r parc drwy un o'r 11 o fynedfeydd wedi'u cerfio, cerdded at Afon Rhymni a'i dilyn, mae'n anodd credu mai'r man tawel oedd y safle'r pwll glo uchaf yn Ewrop ar un adeg.

Gallwch chwilota am ddarnau o'r hen goetir a lwyddodd i osgoi cael ei ddifrodi gan waith mwyngloddio. Mae'r afon, a oedd gynt wedi'i chaethiwo mewn twnnel mawr, bellach yn llawn Trochwyr, Crëyr Glas, Glas y Dorlan ac, os ydych yn ddigon ffodus i'w gweld, Dyfrgwn.

Mae Parc Coetir Bargod yn le anarferol. Mae'n edrych fel ardal o gefn gwlad, ond mae wedi cael ei lunio; wedi'i lunio gan bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yma flynyddoedd yn ôl ac mae'n dal i gael ei lunio gan y rhai sy'n byw yma heddiw.

Os edrychwch ar y llethrau onglog gyda therasau gwastad taclus fe welwch nad llwybrau ochr mynydd wedi'u treulio gan garnau defaid a gwartheg dros gannoedd o flynyddoedd mo'r rhain, ond strwythurau a naddwyd gan beirianwyr er mwyn rhwystro tomenni o wastraff glo rhag llithro i lawr ochr y bryniau.

Ar y llethrau hyn cafodd coed eu plannu, hadau eu hau a bylbiau eu gosod yn y pridd er mwyn goleuo'r parc yn felyn, gwyn a glas.

Dan ddaear mae du cyson y siâl glo a gloddiwyd o gannoedd o droedfeddi o dan eich traed. Roedd tri phwll glo yn gweithio yma, Gilfach, Bargod a Britannia, gyda'r olaf yn cau yn 1985. Roedd hyn yn ddiwedd cyfnod, ond un na chaiff ei anghofio'n hawdd. Am naw mlynedd ar ôl cau'r pyllau glo, cafodd y parc ei lunio a'i symud a'i dorri a'i lenwi gan ei adfer ar gyfer byd natur.

Cyfleusterau

Sut i gyrraedd

  • Lleoliad: Ewch i fapiau Google
  • Ar Fws: Mae bysiau yn rhedeg yn aml i'r holl gymunedau.
  • Ar drên: Mae trenau yn aros yng ngorsafoedd Bargod a Gilfach Fargod.
  • Mewn car: Mae'r parc ger yr A469 Bargod neu'r A4049 Aberbargod. Mae maes parcio ger goleuadau traffig Pengam, a gallwch hefyd ddefnyddio mannau parcio lleol.

Manylion Cyswllt

Ffôn: Parc Coetir Bargod ar: 01443 875557

Cysylltwch â ni