Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Agor

11 Tachwedd 2019

Cau

6 Rhagfyr 2019

Trosolwg

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn ar gyfer 2020-2024 yn cael ei ddatblygu i ddangos ymrwymiad y Cyngor i fodloni Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011, a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2011.  Bydd yn amlygu cysylltiadau â’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau ar Safonau'r Gymraeg a materion Hawliau Dynol a sut mae'n ategu tri o’r saith nod yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru, sef Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynol a Chymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.

Pam rydym yn ymgynghori?

Nod yr ymgynghoriad hwn yw gofyn barn y staff, y trigolion, y rhanddeiliaid a’r aelodau etholedig ar yr amcanion i egluro eu barn ar y camau mwyaf priodol i'w cynnwys yn y cynllun.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar 6 Rhagfyr 2019 a’r canlyniadau yn cael eu defnyddio i lywio ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol terfynol, a fydd yn cael ei weithredu o fis Ebrill 2020.

Dogfennau

Amcanion Cydraddoldeb Strategol Drafft 2020-2024

Hawdd ei Ddeall - Ein Cynllum ni ar gyfer Cydraddoldeb 2020-2024

Ffyrdd o fynegi eich barn

Rhaid ymateb erbyn 5pm ar 6 Rhagfyr 2019 trwy ddefnyddio’r ddolen canlynol

Ffordd arall mae croeso i chi gwblhau arolwg papur a’i ddychwelyd naill ai trwy ebost i cydraddoldeb@caerffili.gov.uk neu drwy’r post i: Tîm Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ymgynghori, Tŷ Penallta, Ystrad Mynach, CF82 7PG

Ymholiadau

Os hoffech chi’r wybodaeth hyn mewn unrhyw iaith neu fformat arall cysylltwch â ni ar 01443 864404 neu e-bostiwch cydraddoldeb@caerffili.gov.uk.

Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

Bydd canlyniad yr ymgyngjoriad ar gael ar 11 Mawrth 2020.

Canlyniadau disgwyliedig

Byddwn yn darparu crynodeb o'r sylwadau fel adroddiad.