Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Datgan buddiannau

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cynghorydd lenwi ffurflen datgan buddiannau er mwyn cofrestru eu buddiannau ariannol a buddiannau eraill a allai wrthdaro â'u rôl fel cynghorydd lleol.

Mae hefyd yn ofynnol iddynt ddatgan unrhyw fuddiannau ar ddechrau unrhyw un o gyfarfodydd y cyngor lle y bo'r budd penodol hwnnw'n gwrthdaro â rhai neu â phob un o'r materion a drafodir yn y cyfarfod. Ni chânt gymryd rhan mewn trafodaeth na phleidlais ynghylch materion y mae ganddynt fuddiant rhagfarnus ynddynt.

Hefyd, mae'r datganiadau unigol o fuddiannau aelodau, a wnaethpwyd gan yr aelodau yn unol ag adran 81 Deddf Llywodraeth Leol 2000 a Chod Ymddygiad yr Aelodau, ar gael drwy glicio ar y ddolen isod a mynd i broffil pob cynghorydd.

Datganiadau a wnaethpwyd mewn blynyddoedd blaenorol

Cysylltwch â ni