Croeso

Mae Project Gwyrdd yn bartneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Casnewydd, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Sir Fynwy. Mae’r gwastraff dinesig o’r pump awdurdod hyn yn 40% o gyfanswm gwastraff dinesig Cymru gyfan. Mae Project Gwyrdd wedi ymrwymo at edrych am yr ateb gorau i’r broblem o waredu’r gwastraff sy’n weddill ar ôl ailgylchu a chompostio, yn ymarferol ac yn amgylcheddol ac am y gost fwyaf effeithiol.

Mae pob awdurdod wedi ymrwymo at ailgylchu a chompostio a chyrraedd y targedau heriol syn ein hwynebu. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gosod cyfradd o ailgylchu a chompostio 70% o wastraff erbyn 2025 ac mae pob awdurdod yn ymdrechu i gyrraedd y targedau hyn.

Mae'r contract bellach wedi'i lofnodi gan Gyngor Caerdydd fel yr Awdurdod Arweiniol ac mae cytundeb cyfreithiol mewn grym drwy (Gydgytundeb Gwaith) rhwng yr awdurdodau partner eraill. Mae'r Project wedi bod yn destun proses (gaffael) gadarn a dyfarnwyd y contract i Viridor.

Gydgytundeb Gwaith

Caffael

Ceisydd a Ffefrir

Set of recycling materials

Did you know?

 • The decomposition of waste in the absence of air, gives off methane. As a molecule, methane is 23 times more potent as a green house gas than carbon dioxide.
 • In the UK approximately 2.4 million tonnes of methane is release each year. Emissions from municipal solid waste landfill sites account for 27% of the national total.
 • Methane is recovered from landfill operations, but the collection rate at best is only 10%. This has to be compared to residual waste treatment plants where the collection rates are between 40-60%.

Landfill has historically been the chosen method to deal with waste. This cannot continue and a solution has to be found.

 • A third of all the food we buy ends up being thrown away.
 • In Wales we throw away 330 000 tonnes of food waste each year.
 • Organic waste, such as fruit, vegetables and tea bags make up to 38% of the contents of the average dustbin.
 • An estimated 6.7 million tonnes of household food waste is produced each year in the UK, most of which could be eaten.

Each of the local authorities in Prosiect Gwyrdd are committed to divert as much food waste as possible for composting and plans are underway to implement new schemes.

 • Every year in the UK, we throw away 28 million tonnes of rubbish from households. This weighs the same as three and a half million double decker buses.
 • Every day 80 million food and drink cans end up in landfill.
 • In the UK, we fill about 300 million square metres of land with rubbish each year.
 • We produce 20 times more plastic in the UK than we did 50 years ago.

Each of the local authorities in Prosiect Gwyrdd is committed to recycling and composting as much waste as practically possible. Residents have a duty to reduce and reuse as much waste as possible so that we can all improve the environment. Waste is everyone's problem.

Wyddech chi?

 • Mae gwastraff sy'n dadelfennu heb aer yn cynhyrchu methan. Fel moleciwl, mae methan yn gallu cynhyrchu 23 gwaith yn fwy o nwyon ty gwydr nag yw carbon deuocsid.
 • Yn y DU, rhyddheir oddeutu 2.4 miliwn o dunelli o fethan bob blwyddyn. Mae allyriadau o wastraff dinesig solid mewn safleoedd tirlenwi yn 27% o'r cyfanswm cenedlaethol.
 • Cesglir methan o weithredoedd tirlenwi, ond 10% ar y mwyaf yw'r gyfradd gasglu. Rhaid cymharu hwn gwaith trin gwastraff gweddilliol lle mae'r cyfraddau casglu'n llawer uwch (gweler y tudalen dewisiadau).

Tirlenwi yw'r modd traddodiadol o ddelio gwastraff. Ni all hyn barhau ac mae'n rhaid cael hyd i ateb arall.

 • Mae un rhain o dair o'r bwyd a brynwn yn cael ei daflu yn y pen draw.
 • Yng Nghymru, rydym yn taflu 330,000 tunnell o wastraff bwyd bob blwyddyn.
 • Gwastraff organig, megis ffrwythau, llysiau a bagiau te, yw hyd at 38% o gynnwys bin arferol.
 • Cynhyrchir oddeutu 6.7 miliwn o dunelli o wastraff bwyd cartref yn flynyddol yn y DU, a gellir bod wedi bwyta'r rhan fwyaf ohono.

Mae pob un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o Broject Gwyrdd wedi ymrwymo at ddargyfeirio cymaint o wastraff bwyd phosibl i gael ei gompostio. Mae cyllid wedi'i glustnodi gan Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer pob awdurdod.

 • Rydym yn taflu 28 miliwn o dunelli o sbwriel o gartrefi bob blwyddyn yn y DU. Mae hyn yn pwyso'r un faint thua tair miliwn a hanner o fysus deulawr.
 • Mae 80 miliwn o dunelli o ganiau bwyd a diod yn mynd i safleoedd tirlenwi bob dydd.
 • Yn y DU rydym yn llenwi tua 300 miliwn o fetrau sgwr o dir gyda sbwriel bob blwyddyn.
 • Rydym yn cynhyrchu 20 gwaith mwy o blastig yn y DU nag oeddem yn ei wneud hanner canrif yn l.

Mae pob un o'r awdurdodau lleol sy'n rhan o Project Gwyrdd wedi ymrwymo at ailgylchu a chompostio gymaint o wastraff ag sy'n bosibl. Mae dyletswydd ar breswylwyr i leihau ac ailddefnyddio gymaint o wastraff phosibl er mwyn i ni gyd wella'r amgylchedd. Mae gwastraff yn broblem i bawb.

Ffigyrau

Ffigyrau ailgylchu a chompostio 2015/16

Bro Morgannwg: 64.5%
Caerdydd: 58.2%
Caerffili: 61.9%
Casnewydd: 57.1%
Sir Fynwy: 61.9%

Manylion Cyswllt

Prosiect Gwyrdd
Lamby Way Depot
Lamby Way
Rumney
Cardiff
CF3 2HP

Ffn: (029) 2071 7523
E-bost: GwybodaethProsiectGwyrdd@caerdydd.gov.uk

Do you want to contact us?

Prosiect Gwyrdd
Lamby Way Depot
Lamby Way
Rumney
Cardiff
CF3 2HP

Tel: (029) 2071 7523
E-mail: InfoProsiectGwyrdd@cardiff.gov.uk

Sunset image of landfield site

Beth yw’r agwedd genedlaethol tuag at wastraff yng Nghymru?

Mae Strategaeth Wastraff Genedlaethol Cymru, ‘Yn Gall gyda Gwastraff’, yn nodi polisïau ar gyfer rheoli gwastraff, a thargedau a gweithredoedd i fynd i’r afael â nhw. Mae’r prif dargedau a nodwyd ar gyfer gwastraff a rheoli gwastraff yng Nghymru yn cynnwys:

 • Lleihau faint o wastraff a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus.
 • Ailddefnyddio cymaint o wastraff â phosibl.
 • Ailgylchu a chompostio gwastraff nad yw’n cael ei ailddefnyddio, a chyrraedd targedau'r UE.
 • Gwella’r systemau didoli gwastraff cartref peryglus.

Mae’r targedau eilradd ar gyfer Cymru yn cynnwys:

 • Sefydlogi a lleihau gwastraff cartref.
 • Annog busnesau i ymuno â’r sector gyhoeddus wrth greu targedau i leihau gwastraff.
 • Dargyfeirio gwastraff, yn enwedig gwastraff bioddiraddiadwy, o safleoedd tirlenwi.
 • Lleihau faint o wastraff peryglus a gynhyrchir.
 • Ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff adeiladu a dymchwel lle bynnag fo’n bosibl.

Ar ôl ailgylchu a chompostio gymaint â phosib, bydd wastad wastraff na ellir ei ailgylchu’n ymarferol (gwastraff gweddilliol). Yn hanesyddol, ei gadw mewn safleoedd tirlenwi fu’r arfer, ond 'all hyn ddim parhau.

Pam:

 • Mae Cyfarwyddeb Tirlenwi'r Undeb Ewropeaidd yn cyfyngu ar faint o wastraff bioddiraddiadwy dinesig sy’n gallu cael ei gludo i safleoedd tirlenwi.
 • Mae tir addas ar gyfer gweithrediadau tirlenwi yn yr ardal yn prysur ddiflannu.
 • Mae safleoedd tirlenwi yn cynhyrchu methan – un o'r prif ffactorau sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.