Cymorth Costau Byw

Y Prif Gynllun 

A: Amod Hawlio Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

 • Os oedd y deilia(i)d tŷ yn cael cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor ar 15 Chwefror 2022, asesir bod ganddo/ganddynt hawl i gael taliad o £150 yn awtomatig waeth beth fo'r band prisio y mae ei eiddo/eu heiddo ynddo (A i I). 

B: Amod Bandiau'r Dreth Gyngor

 • Asesir bod gan aelwydydd sy'n meddiannu eiddo ym mandiau A i D y dreth gyngor hawl i gael taliad o £150 ar yr amod eu bod yn bodloni meini prawf penodol

Gwybodaeth bellach am y prif gynllun

Cynllun Disgresiynol

Bydd taliad o £100 yn cael ei wneud i aelwyd lle:

 • mae'r person sy'n atebol i dalu Treth y Cyngor yn byw yn yr eiddo fel ei brif breswylfa ar 15 Chwefror 2022; ac
 • mae'r aelwyd yn meddiannu eiddo ym Mand E neu Fand F o ran Treth y Cyngor, ond nid yw'n cael cymorth trwy Gynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor, ar 15 Chwefror 2022.

Bydd taliad o £150 yn cael ei wneud i aelwyd lle:

 • mae'r person sy'n atebol i dalu Treth y Cyngor yn byw yn yr eiddo fel ei brif breswylfa ar 15 Chwefror 2022 ac yn cael esemptiad treth gyngor o 100% o dan Ddosbarthiadau N, S, U, W neu X; ac
 • nad yw'n gymwys ar gyfer taliad o'r prif gynllun Costau Byw;

NEU

 • Yn byw yn rhywle arall ac yn cael esemptiad o 100% rhag y dreth gyngor ar 15 Chwefror 2022 o dan Ddosbarthiadau E, I, J neu K; ac
 • nad yw'n gymwys ar gyfer taliad o'r prif gynllun Costau Byw. 

Taliad o £150 i aelwyd lle:

 • mae'r person yn byw yn yr eiddo fel ei brif breswylfa ar adeg gwneud cais; ac
 • mae'n byw mewn tŷ amlfeddiannaeth neu lety dros dro/tai â chymorth lle mae naill ai'n gyfrifol am filiau ynni yn uniongyrchol neu'n talu tâl gwasanaeth am gostau ynni.
   

Gwybodaeth bellach am y cynllun disgresiynol gan gynnwys cymorth arall sydd ar gael