Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwirfoddoli a chymorth cymunedol

Mae ysbryd cymunedol yn gryf ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Rydym yn helpu ein gilydd ar adegau o angen ac rydym yn gymuned glós a chefnogol.

Rydym yn ymwybodol o gynifer o grwpiau cymunedol, cymdogaethau ac unigolion sy'n gwneud pethau gwych i helpu'r rhai sydd ei angen drwy gydol yr achos o Coronafeirws. Ein neges i chi yw DIOLCH YN FAWR! Daliwch ati i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud - yn ddiogel wrth gwrs. Mae'n hyfryd gweld pobl yn cydweithio i helpu ei gilydd allan.

Rydyn ni wedi llunio rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol isod, a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i'ch helpu chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned

Sut alla i helpu?

Os ydych chi am wneud gwahaniaeth, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw bod yn gymydog da.

Os oes angen i rywun rydych chi'n ei adnabod hunanynysu oherwydd coronafeirws, efallai y byddan nhw'n gofyn i ffrindiau, teulu a chymdogion i'w helpu gyda rhai o'r tasgau sylfaenol. Os gallwch chi eu helpu gyda hyn, cysylltwch â nhw a rhoi gwybod iddyn nhw. Rydym wedi creu cerdyn defnyddiol ‘cymydog da’ y gellir ei lawrlwytho a’i argraffu. Gellir postio'r cardiau hyn drwy flychau llythyrau'r rhai sy'n hunanynysu.

Gallwch ddod o hyd i'r cerdyn yma: Hello I'm your buddy card (PDF)

Gallwch ystyried helpu cymydog gyda nifer o bethau, gan gynnwys:

 • Cymorth ymarferol fel siopa am fwyd hanfodol
 • Bod yn ffrind a chynnig cymorth cymdeithasol - ond sicrhewch eich bod yn cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol
 • Siarad â’ch cymydog dros y ffôn
 • Tasgau sylfaenol fel mynd â chi am dro, rhoi biniau allan a phostio pethau

Iechyd yn gyntaf!

Mae'n wych eich bod chi eisiau helpu yn eich cymuned, OND mae sicrhrau iechyd a lles pawb yn hanfodol. Os ydych chi'n arddangos unrhyw arwyddion o salwch, neu os oes unrhyw un yn eich cartref yn sâl, ni ddylech gynnig helpu cymydog. Cofiwch y cyngor cyffredinol ar gyfer lleihau'r siawns o haint o Coronafeirws neu glefyd heintus arall:

 • Golchwch eich dwylo
 • Defnyddio hances bapur ar gyfer peswch
 • Osgoi cyffwrdd a'ch wyneb

Cynnig help yn eich cymuned

Cofiwch os ydych chi'n helpu eraill i ofalu amdanoch chi'ch hun yn gyntaf a dilyn y cyngor diweddaraf bob amser ar gadw pellter cymdeithasol a hunanynysu.

Rhai awgrymiadau da ar gyfer helpu eraill yn y gymuned:

 • Cadwch ef yn lleol ac yn hydrin – mae'n wych eich bod chi eisiau helpu'ch cymdogion, ond peidiwch â cheisio gwneud mwy nag y gallwch chi yn realistig. Gall hyn bara am sawl mis

 • Cadwch at ardal rydych chi'n ei hadnabod yn dda – ceisiwch gadw at y lle y bydd pobl yn eich adnabod chi ac yn ymddiried bod eich cynnig o gymorth yn ddilys. Efallai y bydd pobl yn ofalus ynghylch derbyn cymorth os nad ydyn nhw'n eich adnabod chi ac mae ganddyn nhw'r hawl i wrthod eich cynnig

 • Cadw pellter cymdeithasol - pan fyddwch mewn cysylltiad ag eraill, dilynwch gyngor cadw pellter cymdeithasol a chadw pellter diogel oddi wrth eraill (mae hyn ddau fetr neu chwe throedfedd ar wahân)

 • Golchwch eich dwylo – gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drylwyr am o leiaf 20 eiliad cyn ac ar ôl dod i gysylltiad â’ch cymdogion, a dilyn cyngor y GIG - ‘Ei Ddal. Ei Daflu. Ei Ddifa.’ - wrth besychu neu disian 

Os na allaf helpu cymydog, beth arall alla i ei wneud i helpu?

 Mae banciau bwyd yn dibynnu ar roddion ac, yn genedlaethol, mae pwysau ar lefelau stoc mewn rhai ardaloedd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu ac yn parhau i helpu banciau bwyd lleol - gwerthfawrogir hyn yn fawr.

Yn ystod y pandemig coronafeirws, mae'n bwysig bod banciau bwyd yn parhau i gael eu stocio i helpu'r rhai mwyaf anghenus. Os gallwch chi, parhewch i gyfrannu at fanciau bwyd lleol drwy eich archfarchnad leol. Mae Ymddiriedolaeth Trussell hefyd yn derbyn rhoddion ariannol - mae manylion llawn a rhagor o wybodaeth i'w gweld yma: https://www.trusselltrust.org/coronavirus-food-banks/

Mae'r rhain yn amseroedd eithafol - ond diolch am eich cymorth parhaus i fanciau bwyd lleol ein hardal!

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud i gefnogi ymateb y gymuned i Coronafeirws?

Rydym wedi sefydlu tîm ymroddedig ‘Ymateb Cymunedol’ ac wedi ysgrifennu at bob cartref ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn gwahodd pobl i gysylltu â ni os ydynt yn cwrdd â PHOB un o’r meini prawf canlynol:

 • Maent yn hunanynysu ar hyn o bryd
 • Maent yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili
 • Maent yn 70 oed neu'n hŷn a/neu mae ganddynt gyflwr meddygol sylfaenol
 • NID OES GANDDYNT GYMORTH AMGEN ar gael gan deulu, ffrindiau, cymdogion na grwpiau cymunedol

Gwahoddir y preswylwyr hynny sy'n cwrdd â PHOB un o'r meini prawf i gysylltu â'r tîm i weld sut y gellir eu cefnogi. Amlygir y rhif cyswllt ar y llythyr y mae pob cartref wedi'i dderbyn. Ar hyn o bryd, mae staff y Cyngor yn gwirfoddoli i helpu'r bobl hynny sydd â'r angen mwyaf. 

A allaf helpu â chynllun y cyngor?

Rydym wedi cael nifer fawr o alwadau a negeseuon e-bost gan drigolion sy'n awyddus i helpu gydag ymateb cymunedol y Cyngor - diolch yn fawr iawn i chi i gyd am hyn. Ychwanegwyd eich manylion at ein cronfa ddata o wirfoddolwyr cymunedol.

FODD BYNNAG, bwriad ymateb cymunedol y Cyngor yw ategu, nid disodli, yr ymdrechion cymunedol rhagorol sydd eisoes yn digwydd ar draws yr ardal. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud i helpu yw parhau i fod yn gymydog da a chadw mewn cysylliad â phobl eraill yn eich cymdogaeth yn rheolaidd. 

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Mae Gwirfoddoli Cymru hefyd yn ffynhonnell wych o gyfleoedd gwirfoddoli sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19)

https://volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm?lang=CY .

 • Gwasanaethau Cynnal: https://www.dewis.wales/

 • Pryd ar Glud Caerffili - mae'r Cyngor yn gallu helpu unrhyw un ym Mwrdeistref Sirol Caerffili sydd eisiau prydau bwyd i ddod i’w cartref. Efallai y bydd rhai preswylwyr hefyd yn gymwys i gael cymhorthdal. Ffoniwch 01443 864 055 neu anfon e-bost at Prydau@caerffili.gov.uk

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am yr achos o Coronafeirws ynghyd â gwybodaeth am y feirws a'i symptomau ar y gwefannau canlynol: