Rheoli eich dyledion a'ch cyllidebu chi

Managing your debts and budgeting

Os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion, mae’n gallu bod yn anodd meddwl am unrhyw beth arall. Mae digon o gymorth a chyngor am ddim ar gael i'ch helpu chi i reoli eich arian chi’n effeithiol.

Bydd y sefydliadau a'r gwasanaethau cyngor canlynol yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud y dewisiadau cywir, gan gynnwys cymorth i ddelio â'ch problemau dyled chi, sut i osgoi colli'ch cartref chi a sut i gael eich cyllid chi dan reolaeth unwaith eto.

Cymorth i denantiaid

Os ydych chi’n cael trafferth gyda thalu eich rhent a biliau eraill chi ac yn methu â chymryd camau i ddelio â'ch trafferthion ariannol chi, bydd eich dyledion chi’n cynyddu ac, efallai, y byddwch chi mewn perygl o golli'ch cartref chi, colli mynediad at gyfleusterau pwysig neu golli eich eiddo chi.

Rydyn ni yma i helpu.  Gallwn ni drefnu cyngor a chymorth i wneud y mwyaf o'ch incwm chi, gostwng eich gwariant chi a gwneud atgyfeiriad ar gyfer cyngor ar ddyledion.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â'r adran rhenti neu anfon neges destun RENTHELP i 81400 a bydd aelod o staff yn eich ffonio chi’n ôl.

Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn gallu helpu pob unigolyn dros 16 oed sydd â phryderon am ddyled neu gyllidebu. Ewch i dudalen we Cefnogi Pobl am fanylion. 

Dewis Cymru

Dyma le i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles chi neu eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall. 

Sefydliadau cymorth dyled

Cyngor ar Bopeth  - Darganfyddwch sut i ddechrau delio â'ch dyledion chi.

MoneyHelper – Yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim ar sut i ddelio â phroblemau dyled.

National Debtline - provides free confidential and independent advice on how to deal with debt problems.

Stepchange Debt Charity - Elusen gofrestredig sy’n cynnig cymorth am dyled am ddim i unrhyw un yn y DU sydd ei angen.

Turn2Us website – cyfrifiannell cyllidebu

Contact us