Eiddo gwag neu eiddo a feddiannir yn rhannol

Eiddo gwag

Nid oes angen i chi dalu ardrethi busnes ar eiddo diwydiannol gwag am y 6 mis cyntaf y mae’n wag.  Ar gyfer mathau eraill o eiddo gwag, ni chodir ardrethi am 3 mis.  Ar ôl y cyfnod hwn, mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o’r talwyr ardrethi dalu ardrethi busnes llawn.

Mae rhywfaint o eiddo heb ei feddiannu yn gymwys i gael rhyddhad estynedig am eiddo gwag, a elwir yn eithriad:

  • safle â gwerth ardrethol o dan £2,600
  • mae’r perchennog wedi’i eithrio dan y gyfraith rhag meddiannu’r eiddo neu ganiatáu iddo gael ei feddiannu
  • safleoedd a gedwir yn wag oherwydd camau a gymerir gan neu ar ran y Goron neu unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus gyda’r bwriad o wahardd meddiannaeth neu gaffael yr eiddo
  • mae ystad y perchennog yn destun gorchymyn methdalu
  • mae gan y perchennog hawl i feddiannu'r eiddo yn ei gapasiti fel cynrychiolydd personol person marw neu ymddiriedolwr dan Ddeddf Gweithredoedd Cymodi 1914 yn unig
  • mae’r perchennog yn gwmni yn nwylo gweinyddwyr, neu’n destun gorchymyn gweinyddu, neu’n destun gorchymyn dirwyn i ben, neu’n cael ei ddirwyn i ben yn wirfoddol
  • mae gan y perchennog hawl i feddiannu’r eiddo yn ei gapasiti fel diddymwr
  • safleoedd o dan berchenogaeth elusennau – dim ond os bydd defnydd nesaf yr eiddo yn llwyr neu’n bennaf at ddibenion elusennol
  • safleoedd clybiau chwaraeon amatur cymunedol - dim ond os bydd y defnydd nesaf yn llwyr neu’n bennaf fel clwb chwaraeon
  • adeiladau rhestredig neu henebion fel y’u diffinnir yn Neddf Henebion a Mannau Archeolegol 1979 

Eiddo a feddiannir yn rhannol

Os bydd eiddo wedi’i feddiannu’n rhannol am gyfnod byr, mae gennym bwerau disgresiwn mewn rhai achosion i ddyfarnu rhyddhad mewn perthynas â’r rhan o’r safle sydd heb ei meddiannu.

Er mwyn cael rhyddhad ar gyfer eiddo a feddiannir yn rhannol, bydd angen i un o’r Swyddogion Archwilio/Ymweld ymweld â’r safle a bydd angen tystysgrif arbennig gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Bydd angen i chi e-bostio manylion i ni ynghyd â chynllun o’r safle.

Gwnewch gais yn brydlon oherwydd dim ond pan fydd safle’n cael ei feddiannu’n rhannol y gall yr awdurdod lleol/Asiantaeth y Swyddfa Brisio gadarnhau eich cais. O dan rai amgylchiadau, bydd y rhan heb ei meddiannu yn destun tâl ardrethi eiddo gwag.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Cysylltwch â ni