Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol 

I sicrhau bod pob CDLl wedi'u diweddaru, gofynnir i awdurdodau cynllunio lleol adolygu eu CDLl o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu, neu yn gynharach os yw canfyddiadau'r Adroddiad Monitro Blynyddol yn nodi hynny.

Mae'r Adroddiad Adolygu Drafft  ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 (CDLl Mabwysiedig) yn ystyried y cynnydd sy'n cael ei wneud wrth weithredu'r CDLl mabwysiedig ac yn ystyried y materion sy'n hysbysu'r penderfyniad ynghylch os oes angen i'r CDLl mabwysiedig gael ei ddiwygio.  

Daw'r adroddiad i'r casgliad y dylid cychwyn adolygiad llawn o'r CDLl mabwysiedig ar unwaith.

Bydd yr Adroddiad Adolygu Drafft yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn cychwyn ddydd Llun 24 Chwefror 2020 ac yn gorffen ddydd Llun 16 Mawrth 2020 er mwyn cael barn rhanddeiliaid ar y materion a nodir yn yr adroddiad hwn.

Yn dilyn hwn, bydd adroddiad o ymatebion i'r ymgynghoriad ac Adroddiad Adolygu diwygiedig terfynol yn cael eu hadrodd i'r Cyngor ym mis Mehefin 2020 i geisio cytundeb i'r ddogfen gael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Llenwch i ddweud eich dweud.

Os ydych chi am gofrestru'ch diddordeb a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am broses yr 2il Gynllun Datblygu Lleol Newydd, llenwch y ffurflen isod.

Cofrestrwch eich diddordeb drwy glicio yma

Hysbysiad preifatrwydd

Mae Hysbysiad Preifatrwydd wedi'i baratoi ar gyfer cronfa ddata'r CDLl. Mae'r hysbysiad hwn yn rhoi esboniad o sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth gan gynnwys:

  • Pam mae ei hangen arnom

  • Gyda phwy y byddwn yn ei rhannu

  • Am ba mor hir y bydd yn cael ei chadw 

Gellir dod o hyd i'r Hysbysiad Preifatrwydd yma 

Cysylltwch â ni