Setiau data ardrethi busnes

Caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili geisiadau Rhyddid Gwybodaeth rheolaidd am wybodaeth am ardrethi busnes ar gyfer eiddo yn ardal y cyngor.  Gan fod cynifer o’r ceisiadau hyn ar gyfer gwybodaeth debyg, rydym bellach yn rhyddhau’r data canlynol y gofynnir amdano’n rheolaidd:

  • Rhestr Graddau 2017
  • Holl eiddo busnes a feddiennir Bwrdeistref Sirol Caerffili gan gynnwys gwybodaeth am ryddhad ardrethi a roddir lle y bo’n berthnasol. Bydd y rhyddhad ardrethi’n cynnwys rhai elusennol, yn ôl disgresiwn, ardrethi busnesau bach a manwerthu
  • Cyfrifon a grëwyd ar gyfer rhwymedigaethau newydd yn ystod y 2 fis blaenorol
  • Cyfrifon â balansau credyd

Caiff pob set data ei diweddaru yn Chwefror, Ebrill, Mehefin, Awst, Hydref a Rhagfyr bob blwyddyn.

Nodiadau am y data

  • Ni ddangosir enw a chyfeiriad gohebu’r trethdalwr ond i gwmnïau a sefydliadau eraill. Os yw’r trethdalwr yn berson, bydd y meysydd hynny’n cael eu cuddio yn unol â rheolau Diogelu Data.
  • Nid ydym yn datgelu cyfeirnodau cyfrif gan eu bod yn bersonol i’r trethdalwr ac yn cael eu defnyddio i gadarnhau pwy ydyw.

Rhestr Graddau 2017

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr holl eiddo yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n talu ardrethi busnes. Mae’r data’n cynnwys cyfeirnod yr awdurdod bilio, cyfeiriad yr eiddo, disgrifiad o’r eiddo a’r gwerth trethadwy.

Yr holl eiddo busnes a feddiennir

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr holl eiddo a feddiennir yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili sy’n talu ardrethi busnes. Mae’r data’n cynnwys cyfeirnod a chyfeiriad eiddo, enw’r trethdalwr a’r cyfeiriad gohebu, y dyddiad y daethai’r trethdalwr yn atebol, gwerth trethadwy a disgrifiad. Pan fo’r trethdalwr yn cael naill ai rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn neu fusnes bach neu fanwerthu nodir math y rhyddhad ardrethi a’r dyddiad y dechreuodd.

Cyfrifon newydd

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr holl eiddo lle daethai’r trethdalwr yn atebol o ddyddiad yn ystod y ddeufis ddiwethaf. Er enghraifft, bydd y data a gyhoeddwyd ym mis Ebrill yn cynnwys yr holl eiddo lle daethai’r trethdalwr yn atebol ym mis Chwefror neu ym mis Mawrth. Mae’r data yn cynnwys dyddiad dechrau’r atebolrwydd.

Cyfrifon mewn credyd

Mae’r rhestr hon yn cynnwys cyfrifon sydd â balans credyd. Mae’r data’n cynnwys swm y credyd a’r flwyddyn ariannol y mae’n berthnasol iddi.

Os yw’r data sydd ei angen arnoch heb ei gynnwys yn y rhestri hyn, dylech gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth.

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Ardrethi busnes