Maer

Maer Caerffili – Y Cynghorydd Michael Adams

Penodwyd y Cynghorydd Michael Adams yn Faer ar 10 Mai 2018 ac mae'n cymryd lle'r pennaeth dinesig sy'n ymadael, sef y Cynghorydd John Bevan.

Wrth dderbyn y swydd, meddai'r Cynghorydd Mike Adams, "Mae wir yn anrhydedd bod yn Faer i'r fwrdeistref sirol am y flwyddyn sydd i ddod, a gyda fy ngwraig, Gloria, rwy'n edrych ymlaen at gynrychioli bwrdeistref sirol Caerffili a'i dinasyddion yn y digwyddiadau dinesig amrywiol sydd i ddod dros y flwyddyn nesaf. Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, rwy'n edrych ymlaen yn fawr hefyd at gwrdd â llu o sefydliadau a phreswylwyr lleol sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymunedau."

Ar ôl gweithio yn South Wales Switchgear rhwng 1966 a 1992 astudiodd Mike gwrs gradd BA mewn Daearyddiaeth ac Astudiaethau Ewropeaidd fel myfyriwr hŷn a graddiodd yn 1996 gyda gradd 2:1.

Ers hynny, mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys bod yn hunangyflogedig, gweithio yn y Blaid Lafur, yn ôl i weithio ym maes peirianneg ac yna fel gwas sifil. Yn ystod y cyfnod diweddar hwn safodd Mike fel ymgeisydd dros Lafur ym Mhontllan-fraith a chafodd ei ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn 2004, lle mae wedi parhau i gynrychioli trigolion ward Pontllan-fraith ers hynny. Llynedd, ymddeolodd Mike o waith cyflogedig pan gafodd ei wneud yn Ddirprwy Faer yn y fwrdeistref sirol.

Mae wedi bod yn briod â Gloria ers bron i 46 o flynyddoedd, ac mae ganddyn nhw ddau o feibion, Neil a Paul. Mae diddordebau Mike yn cynnwys gwylio chwaraeon, darllen (yn enwedig nofelau gwleidyddol cyffrous) a chrwydro'r ardaloedd cefn gwlad lleol yn ystod y penwythnosau.

Mae Mike wedi dewis codi arian ar gyfer elusen fach leol, 'Matthew Walklin's Make a Smile Foundation' yn ystod ei flwyddyn yn y swydd. Nod yr elusen o'r Coed Duon yw gwella'r gefnogaeth sydd ar gael i gleifion canser drwy ddarparu cyfleusterau, gwasanaethau ac offer ychwanegol er mwyn gwella'u lles a'u cyfforddusrwydd wrth iddynt gael triniaeth. Mae'n gobeithio codi gymaint o arian â phosibl yn ystod ei gyfnod yn y swydd.

Cyhoeddwyd mai Dirprwy Faer Caerffili fydd y Cynghorydd  Julian Simmonds, sy'n cynrychioli ward Pontycymer.

Mae'r Maer yn croesawu gwahoddiadau i fynd i ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan sefydliadau lleol Cysylltwch â Swyddfa'r Maer i gael rhagor o wybodaeth. Efallai na fydd hi'n bosibl i'r Maer fynd i bob digwyddiad, ond os yw'r Maer ar gael, byddwn yn cysylltu â chi mewn da bryd.

Meiri Blaenorol Caerffili

 • 2017 - John Bevan
 • 2016 - Dianne Price
 • 2015 - Leon Gardiner
 • 2014 - David Carter
 • 2013 - Michael Gray
 • 2012 - Gaynor Oliver
 • 2011 - Vera Jenkins
 • 2010 - James Fussell
 • 2009 - John Evans
 • 2008 - Anne Collins
 • 2007 - Allen Williams
 • 2006 - Elizabeth Aldworth
Contact us