Her Gyllideb Caerffili 2017-18

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i gyflwyno cynnydd o 1% yn Nhreth y Cyngor y flwyddyn nesaf (2017/18).

Mae hyn yn yr un fath â'r llynedd (2016/17) pan oedd gan Gaerffili'r cynnydd treth y cyngor isaf o unrhyw awdurdod lleol ledled Cymru. Byddai hyn yn cyfateb i gynnydd o ddim ond 19c yr wythnos ar gyfer eiddo Band D cyfartalog.

Mae Cabinet y Cyngor hefyd wedi cytuno ar restr o gynigion arbedion drafft ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i gyfanswm o £8.653million. Mae'r cyngor yn awyddus i bwysleisio na fydd y mwyafrif helaeth o'r arbedion arfaethedig yn cael unrhyw effaith uniongyrchol ar y cyhoedd. Byddent yn bennaf yn arbedion 'ystafell gefn' a gyflawnir drwy reoli swyddi gwag, ail-alinio cyllideb a mân newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau. 

Bydd ymgynghoriad cyllideb y cyngor yn digwydd dros gyfnod o 6 wythnos o Ddydd Llun 5ed Rhagfyr hyd at Ddydd Gwener 14 Ionawr. Bydd y gyllideb olaf ar gyfer 2017/18 yn cael ei gytuno mewn cyfarfod o'r Cyngor Llawn ar 22 Chwefror 2017.

Cliciwch ar y linc isod i weld y ddogfen ymgynghorol sy'n cynnwys dadansoddiad manwl o'r cynigion arbedion gwerth £8.653miliwn.