Cymorth gyda chostau angladd

Mae yna rai budd-daliadau y gallech eu hawlio os ydych wedi colli rhywun annwyl yn ddiweddar.

Taliadau Angladd

Os ydych ar incwm isel ac angen cymorth i dalu am angladd, efallai y gallech hawlio Taliad Angladd un-tro gan y Gronfa Gymdeithasol. Efallai y bydd angen i chi dalu rhywfaint neu'r cyfan ohono o ystâd y person sydd wedi marw. Mae mwy o fanylion a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar wefan Directgov

Lwfans Profedigaeth

Mae hwn yn fudd-dal trethadwy wythnosol os oeddech yn 45 neu hŷn pan fu eich gŵr/gwraig/partner sifil farw ac mae'n daladwy am hyd at 52 wythnos yn dilyn eu marwolaeth. Er mwyn darganfod os ydych yn gymwys a sut i hawlio, ewch i wefan Directgov.

Taliad Profedigaeth

Os yw eich gŵr, gwraig neu bartner sifil wedi marw, gallech fod yn gymwys am Daliad Profedigaeth. Cyfandaliad un-tro o £2,000 yw hwn, ac mae'n ddi-dreth. Er mwyn darganfod os ydych yn gymwys a sut i ymgeisio, ewch i wefan Directgov.

Lwfans Rhiant Gweddw

Os ydych yn rhiant sydd wedi colli eich gŵr, gwraig neu bartner sifil ac os oes gennych o leiaf un plentyn yr ydych yn derbyn Budd-dal Plant ar ei gyfer, gallech fod yn gymwys am Lwfans Rhiant Gweddw. Er mwyn darganfod os ydych yn gymwys a sut i ymgeisio, ewch i wefan Directgov.

Pensiwn gweddw rhyfel

Mae pensiwn gweddw rhyfel yn bensiwn di-dreth y gallech fod yn gymwys amdano os bu eich gŵr, gwraig neu bartner sifil farw o ganlyniad i wasanaethu yn Lluoedd Arfog Ei Mawrhydi yn ystod cyfnod o ryfel. Er mwyn darganfod os ydych yn gymwys a sut i ymgeisio, ewch i wefan Directgov.

Cymharu trefnyddion angladdau

Dyw pobl yn aml ddim yn cael mynediad at wybodaeth glir am eu hopsiynau angladdau, ac yn talu mwy nag sydd angen. Mae Funeral Choice yn darparu cyngor annibynnol, am ddim i’ch helpu dod o hyd i’r trefnyddion angladdau lleol gorau a chael mynediad at eu prisiau. ’Ewch i'r wefan Funeral Choice am fanylion.

Fel arall, gallwch fynd i wefan Funeralbooker, y safle cymharu diduedd am ddim ar gyfer gwasanaethau angladdau yn y DU.  Maent yn gweithio'n uniongyrchol gyda threfnwyr angladdau lleol, sy'n datgan costau cywir, wedi'u heitemeiddio. Mae defnyddwyr yn rhoi eu cod post, yn dewis o ychydig o ddewisiadau fel amlosgi neu gladdu ac yna gallant ddewis o amrywiaeth o drefnwyr angladdau cyfagos yn seiliedig ar lefel gwasanaeth a chost.

Cysylltwch â ni