Cronfa Adfywio Cymunedol

I faethu a gwella cymunedau dichonadwy a chynaliadwy o fewn bwrdeistref sirol Caerffi li. Bydd y Gronfa’n galluogi sefydliadau’r sector cymunedol a gwirfoddol yn y fwrdeistref sirol i wneud cais am arian i gymryd y mentrau maent wedi eu datblygu. 

Pwy all wneud cais am grant?

Sefydliadau cymunedol a gwirfoddol llawr gwlad lleol o fewn bwrdeistref sirol Caerffi li. Ni fydd ceisiadau yn cael eu derbyn oddi wrth elusennau neu sefydliadau cenedlaethol.

Sut i ymgeisio

Drwy gwblhau ffurfl en gais sydd ar gael oddi wrth:- Sharon Peters, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN. Ffôn: 01443 866220 e-bost vokescl@caerphilly.gov.uk.

Beth yw lefel y grant sydd ar gael?

Rhaid gwario arian cyfalaf o fewn blwyddyn i’r dyddiad y mae’r arian yn cychwyn ar gyfer y prosiect, a dylai ceisiadau fod am fwyafswm o £25,000. Gall cyllid refeniw hyd at fl wyddyn gael ei gynnig, a dylai ceisiadau fod am uchafswm o £30,000. Mae pob gwobr yn cael eu gwneud yn amodol i argaeledd yr adnoddau. Gall grantiau o hyd at 80% o gostau’r prosiect gael eu cynnig gyda’r gweddill yn cael ei ddarparu gan yr ymgeisydd neu oddi wrth ffynonellau ariannu eraill.

Pa mor aml mae ceisiadau grant yn cael eu hystyried?

O leiaf tair gwaith y fl wyddyn, ym mis Ionawr, Mai a Medi.

Cyswllt

Sharon Peters on ffôn: 01443 866397 or e-bost vokescl@caerphilly.gov.uk.