Gwaith gwella priffyrdd ar gylchfan Pwll-y-pant

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost i gael gwybod am y cynnydd diweddaraf ar waith gwella priffyrdd Pwll-y-Pant. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion eraill y cyngor.

Gwybodaeth traffig byw

Gellir gweld Traffig Byw sy'n dangos oedi drwy ddefnyddio Google Maps i chwyddo’r ardal a chychwyn golwg 'Traffig'.

Gallwch gael gwybodaeth traffig am Gaerffili a Chylchfan Pwll-y-Pant ar waith ffordd ar roadworks.org.  Dyma’r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o wybodaeth gyfredol am waith ffordd yn y DU.

Caiff gwefan roadworks.org ei diweddaru bob hanner awr, felly mae’n darparu gwybodaeth am waith ffordd lleol mewn amser real ar draws bron i 100 o awdurdodau lleol (y mae eu nifer yn cynyddu’n gyflym wrth i ragor o awdurdodau lleol gofrestru gyda’r gwasanaeth) yn ogystal â gwybodaeth am draffyrdd a chefnffyrdd ar draws Cymru a Lloegr.

Gallwch ddefnyddio roadworks.org yn rhad ac am ddim - gall defnyddwyr weld ar fap ble a phryd yn union y mae’r gwaith ffordd yn digwydd a phwy sy’n gyfrifol am y gwaith, a gallant asesu’r effaith debygol ar amseroedd teithio. Gallwch hyd yn oed gofrestru i gael negeseuon e-bost i’ch rhybuddio am waith y bwriedir ei wneud yn eich ardal yn y dyfodol.

 

Planned and completed works

Trefn arfaethedig

Mae cynllun o’r gwaith arfaethedig ar gael i'w weld isod:

Llinell amser o’r Cerrig Milltir Allweddol Hyd yn hyn

  • Cychwyn ar y safle 8fed Hydref 2017
  • Rhedeg 2 lôn dros dro ar gyfer cyfnod Nadolig 30.11.17 i 8.1.2018
  • 7fed Mehefin 2017 - Cymeradwyodd y Cabinet gynigion ar gyfer cynllun gwella cylchfan Pwll-y-pant fel cynllun priffyrdd blaenoriaethol ar 7fed Mehefin 2017
  • 26ain Ionawr 2015 i 13eg Mawrth 2015 - Arolwg ymgynghori ar gael ar y wefan.  Crynodeb o'r canlyniadau (PDF)  | Canlyniadau'r holiadur (PDF) 
  • 29ain Ionawr 2015 i 5ed Mawrth 2015 - Tri diwrnod Gwybodaeth Cyhoeddus a gynhaliwyd i alluogi trigolion, busnesau a grwpiau eraill â diddordeb i weld manylion y gwelliannau arfaethedig

Gwybodaeth bellach

Pwy ddylwn i gysylltu os oes gen i broblem neu er gwybodaeth yn ystod y gwaith?

Dylid cysylltu â'r Contractwr yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw faterion sy'n ymwneud â mynediad i eiddo, pryderon am Reoli Traffig, neu'r ffordd y mae'r gwaith yn cael ei wneud, neu i roi canmoliaeth - Owen ar 07741 265920 neu Carl ar 07977 197125. 

Am bryderon am y cynllun ei hun, er gwybodaeth am y dyluniad, i godi pryderon ynghylch yr effaith ar fusnesau lleol, logio i'r wefan y cynllun. Bydd eich mater yn cael ei gofnodi'n ffurfiol a bydd yn derbyn ymateb trwy e-bost.