Suite 8, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen

Cyfeiriad a Lleoliad: Suite 8, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN | Map

Maint: 444 troedfedd sgwâr

Y pris gofyn: £19.00 y troedfedd sgwâr y flwyddyn = £8,436 y flwyddyn 

Bond: Yn cyfwerth â dau fis rhent 

Ymholiadau: Cysylltwch â Michael Williams ar 01443 864142

Ceisiadau: Cwblhewch a dychwelyd y profforma atodedig. Ar ôl ei dderbyn, cewch wybod am gyfle i weld yr eiddo.  Gofynnir i chi hefyd gyflwyno cynllun busnes/crynodeb gweithredol a thystiolaeth o sefyllfa ariannol eich busnes.

Graddfa Amser: Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 06/12/19 a bydd y Cyngor yn ymdrechu i gwblhau'r broses ymgeisio o fewn dau fis i'r dyddiad cau.

Y meini prawf allweddol a'r broses benderfynu: Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hystyried gan y Rheolwr Cefnogi Busnes a Chyllid, uwch gynrychiolwyr o Dimau Cyllid ac Eiddo Corfforaethol y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros yr Economi, Isadeiledd, Cynaliadwyedd a Hyrwyddwr Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, gyda'r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y Pennaeth Adfywio a Chynllunio.

Bydd ceisiadau yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol:

Statws y Busnes:

 • Busnes sy’n ehangu gyda thwf swyddi (Sgôr 5)
 • Busnes Cychwyn (Sgôr 4)
 • Busnes mewnfuddsoddi presennol (Sgôr 3)
 • Busnes presennol sy'n symud i gyfuno (Sgôr 2)
 • Busnes sy’n lleihau (Sgôr 1)

Nifer y swyddi:

 • 20+ cyflogai (Sgôr 5)
 • 6 - 20 cyflogai (Sgôr 4)
 • 3 - 5 cyflogai (Sgôr 3)
 • 2 gyflogai (Sgôr 2)
 • 1 (perchennog gweithredwr) (Sgôr 1)

Potensial am dwf - swyddi a grëir 

 • 20+ swydd newydd (Sgôr 5)
 • 6 - 20 cyflogai (Sgôr 4)
 • 3 - 5 cyflogai (Sgôr 3)
 • 1 - 2 gyflogai (Sgôr 2)
 • Ni ragwelir twf (Sgôr 1)

Cysylltiadau â'r economi leol

 • Yn cydweithio â chyflogwr lleol arall (Sgôr 5)
 • Yn ategu llawer o gyflogwyr lleol ar sail ad hoc (Sgôr 4)
 • Yn cydweithio â masnachau lleol (Sgôr 3)
 • Yn gweithio i drigolion/manwerthu lleol (Sgôr 2)
 • Dim cysylltiadau â'r economi leol (Sgôr 1)

Dylech hefyd nodi y gall penderfyniad terfynol ddibynnu ar: 

 • y lefelau sŵn disgwyliedig a gynhyrchir gan eich busnes
 • eich oriau gweithredu arferol
 • nifer y symudiadau cerbydau
 • rheoli allyriadau a gwastraff
 • unrhyw addasiadau neu newidiadau i'r uned y bydd eu hangen arnoch.

Er na fyddai unrhyw un o'r uchod o reidrwydd yn eich rhwystro rhag sicrhau tenantiaeth, efallai y bydd angen i chi ofyn am gyngor gan dimau eraill y Cyngor cyn symud ymlaen.

Dylech hefyd ystyried cynnwys y Cytundeb Tenantiaeth/Prydles/Drwydded drafft (PDF).

Sylwer na fydd y Cyngor yn ystyried unrhyw newidiad sylweddol i'r ddogfen hon oni bai fod amgylchiadau eithriadol.  Dylech nodi y bydd tâl o £250 ar gyfer llunio'r ddogfen.  

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael

Address & Location: Suite 7, Tredomen Business & Technology Centre, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN | Map

Area: 401 sq ft

Asking price: £19.00 per sq ft per annum = £7,619 per annum 

Bond: Equivalent of two months rent 

Enquiries: Please contact Michael Williams on 01443 864142

Applications: Complete and return the this proforma (PDF).  On receipt, you will be informed of an opportunity to view the premises.  You will also be asked to submit an up to date business plan / executive summary and evidence of the financial standing of your business. 

Timescale: The closing date for applications is 31 May 2019 and we will strive to complete the application process within two months of the closing date.

Key criteria and decision process: All applications will be considered by the Business Support & Funding Manager, senior representatives from the Council’s Finance and Corporate Property Teams and the Cabinet Member for Economy, Infrastructure, Sustainability & Wellbeing of Future Generations Champion, with the final decision made by the Head of Regeneration & Planning.

Applications will be assessed against the following criteria:

Business status:

 • Expanding business with job growth (Score 5)
 • Start up Business (Score 4)
 • Existing inward investing Business (Score 3)
 • Existing Business moving to consolidate (Score 2)
 • Business downsizing (Score 1)

Jobs to be accommodated:

 • 20+ employees (Score 5)
 • 6 – 20 employees (Score 4)
 • 3 – 5 employees (Score 3)
 • 2 employees (Score 2)
 • 1 (owner operator) (Score 1)

Growth potential – jobs to be created:

 • 20+ new jobs (Score 5)
 • 6 – 20 employees (Score 4)
 • 3 – 5 employees (Score 3)
 • 1 – 2 employees (Score 2)
 • No growth forecast (Score 1)

Links to local economy:

 • Works mutually with another local employer (Score 5)
 • Compliments many local employers on an ad hoc basis (Score 4)
 • Works mutually with local trades (Score 3)
 • Works for local residents / retail (Score 2)
 • No links to local economy (Score 1)

You should also note that a final decision may depend on:

 • the anticipated noise levels generated by your business
 • your normal hours of operation
 • the number of vehicle movements
 • the management of emissions and waste
 • any adjustments or changes to the unit that you may require

Whilst none of the above would necessarily prevent you from securing a tenancy, you may need to seek advice from other council teams before proceeding.

You should also consider the content of the Draft Lease (PDF).

Please note that the Council will not consider any significant amendment to this document unless there are exceptional circumstances. You should note that there will be a charge of £250 for the document to be drawn up.  

<< View other properties available